Burmistrz Nowego  ogłosił uzupełniający  naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Nowem, który zostanie wybudowany w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową "KZN - Bydgoski" sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. W Nowem  planuje się budowę 30  mieszkań. Program skierowany jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

 Wnioski są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta,  na stronie internetowej gminy Nowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Nowem  w terminie od 4 września  2023 roku do 30 września  2023 roku  w godzinach pracy urzędu.  W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową liczy się data wpływu do Urzędu Gminy.  Wnioski złożone po terminie nie podlegają ocenie przez Komisję.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „Wniosek o zawarcie umowy najmu - SIM”.  

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z przyjętą Uchwałą  nr LIII/333/22 Rady Miejskiej  w Nowem  z dnia 20 grudnia 2022  r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym wybudowanym w Nowem,  w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN - Bydgoski” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z  2022,  poz. 7268),

 Szacowane koszty  budowy 1 m2 mieszkania na początek 2023 roku wynosiły  – 6. 210 zł (ostateczny koszt inwestycji znany będzie po wyłonieniu Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).

Wnioskodawca będzie zobowiązany wpłacić:

1.      kaucję w wysokości do 10 - krotności miesięcznego czynszu - w dniu zawarcia umowy najmu tj. przed przekazaniem mieszkania do użytku (wysokość maksymalna);

2.      kwotę partycypacji w kosztach budowy mieszkania w wysokości do 30% wartości lokalu mieszkalnego, która jest płatna przed rozpoczęciem inwestycji (jest to kwota maksymalna).

    Czas realizacji inwestycji przewidziany jest na okres 24 miesięcy tj. jesień 2023 – 2025.

    Osobami udzielającymi dodatkowych informacji w temacie mieszkań są:

        Natalia Dyduch – wyjaśnienie kwestii związanych z obliczeniem  dochodu  -  telefon  52 33 37 252

        Zbigniew Lorkowski – pozostałe sprawy – telefon 52 33 37 214

Wszystkich zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi drukami, uchwałą, zarządzeniem i informacjami przekazanymi przez SIM.