Nowe, dnia 30 lipca 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.57.2021.AG(PP)

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe „Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 13, obręb ewidencyjny Pastwiska i Piaski oraz na działce nr 254, obręb ewidencyjny Zdrojewo, gmina Nowe.

 

       Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000,00zł.

       Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

FIRMA BUDOWLANO – DROGOWA

„SŁAW-BUD”

Sławomir Boczek

Kończyce 37

86-170 Nowe

 

                                                          UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)

Przyznana punktacja

1.

FIRMA BUDOWLANO – DROGOWA

„SŁAW-BUD”

Sławomir Boczek

Kończyce 37

86-170 Nowe

 

112 050,00 zł

100 pkt.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w terminie do 5 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

                                                                                                    Zastępca Burmistrza

 

 

                                                                                                       Zbigniew Lorkowski