Nowe, dnia 21 grudnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.199.2020.MC                    

                                                                                                 

                                                                 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

                                                                                                           

 

         Na podstawie ust.4 zapytania ofertowego z dnia 15.12.2020r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę) dla inwestycji „Budowa drogi dojazdowej w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Rychława na części dz. nr 104.”  Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zgodnie z ust.4 ww. zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

Dotyczy: Zapytania z dnia  16.12.2020r. dla zadania:

 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę) dla inwestycji „Budowa drogi dojazdowej w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Rychława na części dz. nr 104.”  

 

 

Pytanie nr 1 „1. Proszę o podanie ilości działek jaką należy przyjąć w ofercie do sporządzenia podziałów? Nadmieniamy, iż ilość działek do podziału ma znaczący wpływ na kwotę oferty przetargowej. Nie znając tych danych nie ma możliwości sporządzenia adekwatnej kalkulacji kosztów oraz oferty cenowej za wykonanie zadania. W przypadku gdy Zamawiający nie jest w stanie sprecyzować ilości działek do podziału, to Zamawiający powinien  przyjąć w przetargu do wyceny dla Wykonawców jednostkową cenę za podział jednej działki na pół, która byłaby w trakcie realizacji przemnożona przez rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału, bądź podział nieruchomości powinien być po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów SWIZ, tak aby Wykonawca miał możliwość złożenia oferty przy tzw 'uczciwej konkurencji'.“

 

Ad.1 Proszę o przyjęcie do wyceny jednostkową cenę za podział jednej działki na pół, która w trakcie realizacji będzie przemnożona przez rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału.

W załączeniu przedstawiono poglądową mapę z planowanym przebiegiem drogi.

Pytanie nr 2 „2. Czy Zamawiający przewiduje powierzchniowe odwodnienie dróg, poprzez rowy przydrożne?“

Ad.2  Zamawiający przewiduje odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych.

Pytanie nr 3 „3. Czy Zamawiający przewiduje budowę kanału technologicznego?“

Ad.3 Tak, o ile jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 4 „4. Proszę o zamieszczenie mapek lokalizacyjnych dla zakresu obu przedmiotowych dróg objętych zapytaniem.“

Ad.4 Mapy poglądowe z zaznaczonym orientacyjnym śladem drogi w załączeniu.

 

                                                                                              Zastępca Burmistrza Nowego

                                                                                                   Zbigniew Lorkowski