Nowe, dnia 4 grudnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.189.2020.EB(PP)

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego na wykonanie zadanie pn.: „Obsługa targowiska gminnego Mój Rynek w Nowem” o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro. 

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oraz niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

Fundację Aktywizacji i Integracji

ul. Kościuszki 2

86 – 170 Nowe

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Wykonawca oświadczył, że jest podmiotem, o jakim mowa w ust. 3 pkt. 2 zapytania. Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawcę odpowiada możliwościom finansowym Zamawiającego. Oferta w kryterium oceny ofert – cena – otrzymała maksymalna ilość punktów – 100,00 pkt.

Jest to jedyna oferta, jaka wypłynęła w przedmiotowym postepowaniu.

 

 

Zgodnie ust. 10 pkt 1 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 14 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 

                                                                                                Burmistrz Nowego

 

 

                                                                                                /-/ Czesław Woliński