Nowe, dnia 16 listopada 2020r.

 

Znak sprawy: IKS.271.189.2020.MC(PP)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi pod nazwą: „Obsługa targowiska gminnego Mój Rynek w Nowem.”

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wobec czego nie stosuje się przy jego udzielaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), nazywana dalej ustawą pzp lub PZP). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art. 4 pkt 8.

 

1.   Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz,

tel. 52 33 37 250, e-mail: zamowienia@gminanowe.pl.   

2.   Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie obsługi targowiska gminnego Mój Rynek w Nowem. Usługa będzie realizowana w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Usługa musi być realizowana zgodnie z zasadami funkcjonowania targowiska, które zostały określone w regulaminie targowiska. Regulamin ten stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Zakres prac obejmuje:

a) ogół prac związanych z codzienną pracą obiektu – otwieranie i zamykanie targowiska, załączanie oświetlenia, wskazywanie lokalizacji poszczególnym handlującym itp. Zamawiający informuje, że targowisko jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 13.00. Zamawiający dopuszcza zmianę godzin pracy obiektu. Wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia usługi obsługi w niedziele i święta, jednak nie więcej niż przez 40 godzin w roku kalendarzowym;

b) pobieranie inkasa opłaty targowej od handlujących i wpłacanie utargu do kasy Zamawiającego, która mieści się w jego siedzibie;

c) bieżące utrzymanie czystości i porządku na targowisku – czyszczenie stołów, opróżnianie koszy na śmieci, zamiatanie terenu targowiska oraz usuwanie zanieczyszczeń takich jak papiery, butelki, liście, piasek, opakowania, resztki owoców i warzyw pozostawione przez handlujących itp.;

d) zimowe utrzymanie terenu – odśnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi i śliskości poprzez  posypywanie terenu targowiska np. mieszkanką pisaku i soli (w tym parkingów i przejść pieszych w obrębie targowiska, wraz ze schodami przy Alei 3 Maja) itp.;

e) utrzymanie w czystości budynku socjalnego, w tym toalet;

f) utrzymanie terenów zielonych na targowisku i wokół niego, przez co rozumie się koszenie trawy wraz ze zbiorem pokosu oraz pielęgnacje krzewów;

g) usuwanie drobnych usterek, które pojawiają się w trakcie bieżącej eksploatacji obiektu np. dokręcenie poluzowanej klamki, dokręcenie zawiasu, naprawa spłuczki, naprawa cieknącego kranu, pomalowanie zabrudzonej ściany itp.

h) zgłaszanie do Zamawiającego usterek i wad, które ujawnią się w trakcie eksploatacji targowiska. Zamawiający informuje, że targowisko objęte jest gwarancją jakości wykonania robót budowlanych.

3. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji zamówienia zobowiązany jest posiadać własny sprzęt i materiał służące do utrzymania czystości i porządku np. miotła, łopata, grabie,  kosiarka, sprzęt do odśnieżania, sprzęt do drobnych napraw, piasek, sól drogowa itp. oraz zapewnić na własny koszt dostawy środków czystości np. papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, środki czyszczące i dezynfekcyjne itp.

4. Koszty wywozu nieczystości stałych z terenu targowiska, ubezpieczenia obiektów od ognia i innych zdarzeń losowych oraz zużycia mediów ponosi Zamawiający;

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

·          98350000-1 – Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa

·          50800000-3 – Różne usługi w zakresie konserwacji

·          90910000-9 – Usługi sprzątania

·          79993000-1 – Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami

·          75112000-4 – Usługi administracyjne dotyczące działalności gospodarczej

3.   Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową.

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że nadal wykonuje, minimum 1 usługę polegającą na obsłudze, administrowaniu i zarządzaniu obiektem użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż  29 000,00zł brutto. Kwota, którą winien wykazać Wykonawca, aby spełnić warunki udziału w postepowaniu ma obejmować cały okres obsługi, administrowania i zarządzania obiektem użyteczności publicznej.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz usług i dowody potwierdzające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego te usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Wzór wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca, z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Oświadczenie Wykonawcy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których działalność lub działalność ich organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

1)      osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 426);

2)      bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
 i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1409);

3)      osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.2020 poz.523), mających trudności w integracji ze środowiskiem;

4)      osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.2020 poz.685);

5)      osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.2020 poz.1876);

6)      osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.2019 poz.1666);

7)      osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

8)      osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 2017r. poz. 823).

 

Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia przez Wykonawcę osób należących do jednej lub kilku kategorii osób, o których mowa powyżej na poziomie nie mniejszy niż 30%. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży deklarację w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

4.     Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieszcza na stronie www.bip.gminanowe.pl w zakładce „przetargi”. Prosimy zatem o bieżące śledzenie w/w strony internetowej.

 

 

5.   Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)   zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4)   Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

5)   Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.   Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

7. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2. W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3. Cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania.

4. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich.

5. Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a)  w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).

Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami.

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

 

 

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (formularzu oferty stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) do dnia 30 listopada 2020 r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Gminy Nowe, pok. nr 5, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe. Biuro Obsługi Interesanta jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15, piątek 8-14.

2. Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć informacją: Oferta na zadanie pn.: „Obsługa targowiska gminnego Mój Rynek w Nowem”.

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

9. Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Jedynym kryteriami oceny ofert jest cena rozumiana jako całkowity koszt wykonania usługi w całym okresie obowiązywania umowy. Waga kryterium – 100%

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów;

Sposób obliczania punktów w kryterium cena następuje – według wzoru:

 

    najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100%

cena badanej oferty

 

10. Umowa i termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 14 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w okresie od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

3. Wzór umowy stanowi załączniki nr 4 do zapytania ofertowego.

 

11.Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe tel. 52 33 37 210.– reprezentowany przez Burmistrza Nowego, zwanego dalej „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1],

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

- Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

d) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9. w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3,

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

Burmistrz Nowego

 

                                                                 Czesław Woliński

 

 

 

 

Załączniki:

1.   Regulamin targowiska Mój Rynek w Nowem

2.   Wykaz usług

3.   Formularz oferty

4.   Umowa[1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.