Nowe, dnia 18 listopada 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.154.2020.MC

                                                               

 

 

Zamawiający informuje, ze dokonuje zmiany w zapytaniu ofertowym na zadanie: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę) dla inwestycji „Przebudowę ulicy Dworcowej w Nowem.”

 

 

 W ogłoszeniu jest:

8.     Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)        ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 20 listopada 2020r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Gminy Nowe, pok. nr 5, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe . Biuro Obsługi Interesanta jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15, piątek 8-14.

 

W ogłoszeniu powinno być:

 

8.     Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)    ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 23 listopada 2020r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Gminy Nowe, pok. nr 5, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe . Biuro Obsługi Interesanta jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15, piątek 8-14.

 

 

 

 

                                                                                                 Burmistrz Nowego

 

                                                                                                 Czesław Woliński

 

                                                               Nowe, dnia 18 listopada 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.154.2020.MC                    

                                                                                                 

                                                                 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

                                                                                                           

 

         Na podstawie ust.4 zapytania ofertowego z dnia 04.11.2020r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę) dla inwestycji „Przebudowa ulicy Dworcowej w Nowem.”  Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zgodnie z ust.4 ww. zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

Dotyczy: Zapytania z dnia  09.11.2020r. dla zadania:

 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę) dla inwestycji „Przebudowa ulicy Dworcowej w Nowem.”  

 

 

Pytanie nr 1

„Wnosimy o wykreślenie zapisu z Formularzy Ofertowych pkt: „Oświadczam/ Oświadczamy, że panująca sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią SARS-Co V-2 ogłoszona 12 marca 2020r. jest mi znana i nie stanowi zagrożenia dla wykonania zadania z należytą starannością i w terminie przewidzianym w SIWZ.” Jest powszechnie wiadome, ze pandemia COVID-19 spowodowała pełne lub częściowe zamknięcie albo poważne ograniczenie działania instytucji państwowych i urzędów. W obecnej sytuacji często brak możliwości dotrzymania terminu wiąże się tylko i wyłącznie z pracą urzędów. Urzędnicy przebywają na kwarantannie, zwolnieniu lub na pracy zdalnej brak z nimi kontaktu, co w konsekwencji prowadzi do braku podejmowania decyzji, wydawania warunków, uzgodnień i ma to niewiele wspólnego z pracami projektowymi wykonywanymi przez wykonawcę.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej dane oświadczenie podważa powagę zagrożenia epidemiologicznego i konsekwencje jakie niosą nakładane ograniczenia rządu.”

 

Ad.1

Zamawiający informuje, ze w związku z ww. przytoczonym pytaniem dokonał zmiany zapisu oświadczenia w punkcie 7 Formularza Ofertowego. Zapis brzmi Oświadczam/ Oświadczamy, że panująca sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią SARS-Co V-2 ogłoszona 12 marca 2020r. jest mi znana. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla wykonania zadania z należytą starannością i w terminie przewidzianym w SIWZ, spowodowanego i wynikającego z ograniczonej pracy urzędów i instytucji państwowych zobowiązuję się do raportowania i informowania Zamawiającego o ww. trudnościach i ograniczeniach.

 

 

 

 

                                                                                          Burmistrz Nowego

 

 

                                                                                           Czesław Woliński