Nowe, dnia 16 września 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.154.2020.MC(PP)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę) dla inwestycji „Przebudowę ulicy Dworcowej w Nowem.”

 

W niniejszym postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843, nazywana dalej ustawą pzp lub PZP). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art. 4 pkt 8.

 

1.   Nazwa i adres Zamawiającego

     Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

     tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

     W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz,

     tel. 52 33 37 250, e-mail: zamowienia@gminanowe.pl.   

2.   Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

·          koncepcji projektowej dla inwestycji „Przebudowa ulicy Dworcowej w Nowem”,

·          dokumentacji techniczno – budowlanej wraz z uzgodnieniami,

·          przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,

·          zinwentaryzowanie i opracowanie nowej stałej organizacji ruchu łącznie z uzyskaniem zatwierdzenia,

·          uzyskanie niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę).

2) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:

·          Odcinek 1 – Przebudowę ulicy Dworcowej polegającą na wymianie nawierzchni jezdni  o nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni chodników, wydzielenie nowych miejsc parkingowych i montaż niezbędnych elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, opracowanie nowej organizacji ruchu – długość odcinka ok. 190 mb (nawierzchnia asfaltowa);

·          Odcinek 2 – Przebudowę ulicy Dworcowej polegającą na wymianie nawierzchni jezdni z trylinki oraz nawierzchni chodników wydzielenie nowych miejsc parkingowych i montaż niezbędnych elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, opracowanie nowej organizacji ruchu, a także ewentualną modernizację instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji oświetleniowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej – długość odcinka ok. 123 mb (nawierzchnia z trylinki);

 

W zakresie należy uwzględnić wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz demontaż istniejących i montaż nowych elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną stała organizacją ruchu.

 

Układ drogowy należy zaprojektować w istniejącym pasie drogowym według miejscowego planu zagospodarowania . Nie przewiduje się geodezyjnego podziału działek pod inwestycje.

 

3) Zakres dokumentacji objętej zamówieniem:

    a) opracowanie mapy do celów projektowych;

    b) uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń związanych ze specyfikacją przedmiotu zamówienia;

    c) sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany);

    d) wykonanie koncepcji projektowej  – 2 egz.;

    e) opracowanie projektu budowlanego, m. in. opis techniczny, plan zagospodarowania terenu, przekroje poprzeczne, profile podłużne – 5 egz.;

    f) opracowanie dokumentacji wykonawczej – 2 egz.;

    h) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egz.;

    i) sporządzenie przedmiarów z uwzględnieniem robót towarzyszących; przedmiary na roboty drogowe należy sporządzić z podziałem oddzielnie na jezdnie i na pozostałe pasy do linii rozgraniczającej (chodniki, wjazdy, zieleń) – 2 egz.;

    j) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanych przedmiarów (Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnej aktualizacji kosztorysów w okresie obowiązywania rękojmi) – 2 egz.;

    k) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu dla każdej ulicy z osobna – 2 egz.;

    ł) wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowania zielenią i gospodarki drzewostanem zawierający m.in. inwentaryzację drzew i krzewów do usunięcia, projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (DzU. 2020r., poz.1219) lub wykonać projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów, jeżeli takie będzie rozwiązanie (na rosnące w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego) w formie projektu zagospodarowania terenu i informacji o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów planowanych do przesadzenia – 2 egz.;

    m) złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę);

    n) utrwalenie kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej edytowalnej .doc/docx., pdf., natomiast kosztorysy i przedmiary w wersji pdf oraz w wersji edytowalnej np. .ath – zapis na dysku CD/DVD lub pendrive

4) wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu, w szczególności zgodnie z:

·          Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013r., poz.1129).

·          Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz.1389).

·          Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019r., poz.1843).

·          Wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

5) Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiający przeprowadzi postpowanie zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

7) Wizja lokalna – zaleca się, aby każdy Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

8) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji.

9) Zamawiający bezwzględnie wymaga ścisłej tożsamości wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną. Oznacza to w szczególności, że projekt budowlany w wersji elektronicznej nieedytowalnej musi zawierać pieczęcie organu administracji architektoniczno-budowlanej.

10) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

·          71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

·          71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego;

·          71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

 

3.   Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania:

 - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę o wartości nie mniejszej niż  30 000,00zł netto;

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz usług i dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego te usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Oświadczenie Wykonawcy.

 

4.   Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie w/w strony internetowej.

 

5.   Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)   zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4)   Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

5)   Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.   Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

7.   Sposób przygotowania oferty

1)   każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

2)   ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym;

3)   do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony wykaz usług i oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

4)   cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania;

5)   cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich;

6)   cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a)  w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami,

 

8.   Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)     ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 16 listopada 2020r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Gminy Nowe, pok. nr 5, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe . Biuro Obsługi Interesanta jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15, piątek 8-14.

2)        składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć informacją: Oferta na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji „Przebudowa ulicy Dworcowej w Nowem”

 

3)     decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

 9.      Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1)   kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%);

2)   za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów;

3)   sposób obliczania kryterium - według wzoru:

 

    najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100%

cena badanej oferty

 

4)   Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

10. Umowa i termin realizacji zamówienia

1) Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 14 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej;

     2) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminach:

a) wykonanie dokumentacji projektowej do 30.04.2021r.

                  b) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, na które nie wniesiono sprzeciwu: do 30.06.2021r.

 

11.        OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe tel. 52 33 37 210.– reprezentowany przez Burmistrza Nowego, zwanego dalej „Administratorem”.

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4)    Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5)   w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

b)   podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

6)   Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8)   w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

b)   prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1],

c)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-       gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-       jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-       Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-       Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

d)   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9)   w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a)   prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3,

b)   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10)    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

12)    nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

 

                                                                                          Burmistrz Nowego

 

                                                                                          Czesław Woliński

 

 

 

 [1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.