Nowe, dnia 03 lipca2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.114.2020.MC(PP)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia publicznego pn: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowe w 2020r. II postępowanie.

 

W niniejszym postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843, nazywana dalej ustawą pzp lub PZP). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art. 4 pkt 8. Realizacja zamówienia współfinansowana będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

1.   Nazwa i adres Zamawiającego

     Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

     tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

     W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz,

     tel. 52 33 37 250, e-mail: zamowienia@gminanowe.pl. 

 

2.   Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowe, w  ilości około 64,54 Mg.

 

Kody CPV 90500000-2 Usługi związane z odpadami

                 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

                 90512000-9 Usługi transportu odpadów

                   90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

 

  3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) organizacja miejsca zbiórki odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, miejsce wyznaczone przez Zamawiającego – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Milewie;

2) ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag;

3) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag;

4) wywóz z PSZOK musi odbyć się tego samego dnia co ważenie i załadunek odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag;

4) uporządkowanie miejsca zbiórki po wykonaniu usługi z w/w odpadów;

5) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia, środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenia na transport odpadów;

6) rozładunek i przekazanie odpadów do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Oferta winna zawierać koszty transportu, unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

7) szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej wśród rolników wynosi:

a)        odpady z folii rolniczej – 26,40 Mg,

b)        siatka do owijania balotów – 10,05 Mg,

c)        sznurek do owijania balotów – 4,07 Mg,

d)        opakowania po nawozach – 10,41 Mg,

e)        opakowania/ worki typu Big Bag – 13,61 Mg.

Kod odbioru odpadów: 02 01 04

8) szacunkowa wartość zamówienia wynosi 32 000,00zl netto.

 

4. Warunki wykonania robót:

Wykonawca zobowiązany jest:

1)    Spisać z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokół odbioru odpadów: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół powinien w szczególności zawierać następujące dane:

a)     Imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

b)    Adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag;

c)     Datę odbioru;

d)    Wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

- folie rolnicze białe,

- folie rolnicze czarne,

- siatki do owijania balotów,

- sznurki do owijania balotów,

- opakowania po nawozach,

- opakowania typu Big Bag.

      e) Podpis właściciela/ użytkownika;

      f) Podpis Wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę;

      g) Pieczęć firmową Wykonawcy.

2) Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną art.66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach(tj. Dz. U. z 2019r. poz.701 ze zm.), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019r. poz.819).

3) Do wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa.

4) Do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności do przekazania Zamawiającemu oryginałów/ poświadczonych za zgodność kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu oraz zaświadczenia/ zaświadczeń potwierdzających recykling – proces odzysku.

5) Po wykonaniu zadania do przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania zawierającego: adres gospodarstwa rolnego, z którego zostały dostarczone odpady, wskazane ilości odebranego odpadu w rozbiciu na folie rolnicze białe, folie rolnicze czarne, siatki do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag.

6) Do wykonania co najmniej 15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych i dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania, fotografie nie mogą zawierać ludzkich wizerunków.

7) Po wykonaniu zadania do złożenia oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

8) Do zachowania w tajemny wszelkich informacji i danych otrzymanych od Zamawiającego oraz od rolników, którzy dostarczyli odpady.

 

4.Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie w/w strony internetowej.

 

5. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)   zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4)   Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

5)   oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

7. Sposób przygotowania oferty

1)   każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

2)   wraz z ofertą Wykonawca złoży:

a)     aktualną decyzję w zakresie zbierania odpadów – zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 797),

b)    aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne – zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 797),

3)   ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym;

4)   w przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

5)   cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania;

6)   cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich;

7)   cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku                  (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a)  w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami,

8)   Wykonawca oblicza wynagrodzenie za wykonanie usługi odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej jako sumę, która stanowi iloczyn poszczególnych cen jednostkowych brutto za odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej i ilości zebranych odpadów.

3.   Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)     ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 10 lipca 2020r. do godziny 10:00 w pokoju nr 5, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe;

2)     składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć informacją: Oferta na zadanie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowe w 2020r. II postępowanie”.

9.  Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1)   kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%);

2)   za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów;

3)   sposób obliczania kryterium - według wzoru:

 

                     najniższa cena łączna z rozpatrywanych ofert za

                 usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących

               z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowe

            Ilość punktów  (LP) =   --------------------------------------------------------------- x waga

                                                                                  cena badanej oferty za

                 usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących

               z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowe

 

4)   Porównanie złożonych ofert nastąpi według następujących zasad:

a)     Wartość punktów oferty w kryterium Cena określa się jako sumę punktów otrzymanych w poszczególnych pozycjach zawartych w formularzu ofertowym. Liczba punktów zostanie określona zgodnie ze wzorem określonym powyżej. Łączna liczba punktów w kryterium Cena zostanie przyznana po zsumowaniu punktów za poszczególne pozycje składające się na kryterium Cena.

b)    Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów, z czego:

- odpady z folii rolniczej – cena za odbiór 1 Mg – waga 30 punktów;

- siatka do owijania balotów – cena za odbiór 1 Mg – waga 10 punktów;

- sznurek do owijania balotów – cena za odbiór 1 Mg – waga 20 punktów;

- opakowania po nawozach – cena za odbiór 1 Mg – waga 20 punktów;

- opakowania/ worki typu Big Bag – cena za odbiór 1 Mg – waga 20 punktów

10. Umowa i termin realizacji zamówienia

1)   termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2020r.

11. Dodatkowe informacje

1)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

2) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3) Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w treści złożonych ofert.

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Pzp, tj. odwołanie, skarga.

6) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

12.        OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe tel. 52 33 37 210.– reprezentowany przez ……………………………, zwanego dalej „Administratorem”.

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3)   pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4)    pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5)   w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

b)   podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

6)   Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7)   pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8)   w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

b)   prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1],

c)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-       gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-       jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-       Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-       Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

d)   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9)   w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a)   prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3,

b)   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10)    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

12)    nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Burmistrz Nowego

 

                                                                                           Czesław Woliński[1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.