Nowe, dnia 03 lipca 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.100.2020.MC(PP)

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowe w 2020r.

 

            Zamawiajacy działając na postawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje                     o unieważnieniu zapytania ofertowego na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowe”o wartości szacunkowej poniżej

30 000 € (Euro).

           

                                                           

UZASADNIENIE

 

 Zamawiający informuje, ze we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymogi formalne. W związku z powyższym Zamawiający musiał dokonać unieważnienia postępowania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Burmistrz Nowego

 

 

                                                                                                   Czesław Woliński