<>

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorco, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19

 

                                       

                                         Podstawa prawna

- art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.374,567,568 i 695),

- §1 pkt 1 uchwały Nr XIX/119/20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 11 maja 2020r. w sprawie przedłużenia terminy płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z2020r. poz. 2563)

 

                                   Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Nowem ,Pl. Św. Rocha 5, biuro obsługi interesanta nr 5 lub biuro nr 31,Tel. 52 3327240 ,52 3337220

 

                       Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 osoby fizyczne i prawne , w tym  jednostki organizacyjne , w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, będący podatnikami podatku od nieruchomości , których płynność finansowa na skutek spadku obrotów gospodarczych  uległa pogorszeniu o nie mniej niż 25% , w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 składają :

 

   -  oświadczenie o spadku obrotów gospodarczych ( załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/119/20 Rady

      Miejskiej . w Nowem z dnia 11 maja 2020r.

   -  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne

      konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/118/20 Rady

      Miejskiej w Nowem z dnia 11 maja 2020r. ). 

 

                          Termin i sposób załatwienia sprawy

1)        załatwienie sprawy następuje z chwilą złożenia wymaganych dokumentów . 

2)        złożenie dokumentów o przedłużenie terminu wymagane jest do 15 czerwca 2020 r.  

                                        Tryb odwoławczy

Brak .

                                              Uwagi

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września 2020 roku  dotyczy rat płatnych w maju i czerwcu 2020r.  

   Przedłużenie terminu płatności rat p podatku od nieruchomości za maj i czerwiec 2020r. stanowi pomoc

   publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest

   udzielane zgodnie z sekcją 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej .

   Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy- Burmistrz Nowego.