Nowe, dnia 27 marca 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.55.2020.MP(PP)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia publicznego pn: „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Gminy Nowe”.

 

W niniejszym postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843, nazywana dalej ustawą pzp lub PZP). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art. 4 pkt 8.

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego

     Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

     tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

     W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Podgórska,

     tel. 52 33 37 250, e-mail: fundusze@gminanowe.pl.   

2.  Przedmiot zamówienia

1)  przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi oznakowania poziomowego cienkowarstwowego na drogach będących w zarządzenie Gminy Nowe polegającej na wykonaniu oznakowania poziomego:

a)  w ilości nie większej niż 350,00 m2, w tym odnowienie i wymalowanie znaków typu: P-10 (przejście dla pieszych), P-12 (linia bezwzględnego zatrzymania się- stop), P-13 (linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów), P-18 (stanowisko postojowe), a także innych znaków wskazanych przez Zamawiającego,

b)  w ilości nie większej niż 7 sztuk, to jest odnowienie znaków typu P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) wraz ze znakiem typu P-18 lub P-20 oraz odnowieniem powierzchni tego miejsca w kolorze niebieskim; 

2) przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233221-4 Malowanie nawierzchni, 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów; 

3)  opis przedmiotu zamówienia:

a)  zakres usługi:

-    prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

-    przygotowanie i dostarczenie materiałów,

-    oczyszczenie podłoża, przedoznakowanie,

-    naniesienie powłoki znaków na nawierzchnie drogi (odnowienie znaków),

-    ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,

-    zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac na jezdni i poboczu,

b)  wykonane oznakowanie poziome musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

4)  szacowana ilość oznakowania poziomego do wykonania w okresie obowiązywania umowy:

a)     nie więcej niż 350,00 m2 (m.in. znaki P-10, P-12, P-13, P-18),

b)     nie więcej niż 7 sztuk (miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych).

3.  Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania

1)  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Wykonawca winien wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 1 usługi obejmującej swym zakresem zadania tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz usług i dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego te usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Oświadczenie Wykonawcy.

4.  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie w/w strony internetowej.

 

5.  Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)  jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)  zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4)  Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

5)  Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udział w postępowaniu.

6.  Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

7.  Sposób przygotowania oferty

1)  każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

2)  ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym;

3)  do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony wykaz usług. W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

4)  cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania;

5)  cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich;

6)  cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a)  w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami,

7)  Wykonawca oblicza wynagrodzenie za malowanie oznakowania poziomego jako iloczyn cen jednostkowych za malowanie 1 metra kwadratowego oznakowania poziomego i powierzchni wykonanego oznakowania poziomego i/lub jako iloczyn ceny jednostkowej za pomalowanie 1 miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych i ilości pomalowanych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

 

8.  Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)     ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 3 kwietnia 2020r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26 Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe (w związku z ograniczeniem funkcjonowania Urzędu Gminy w Nowem w celu złożenia oferty prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: 52 33 37 210 lub 52 33 37 250);

2)     składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć informacją: Oferta na zadanie pn.: „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Gminy Nowe”.

9.  Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1)  kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%);

2)  za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów;

3)  sposób obliczania kryterium - według wzoru:

           najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100%

cena badanej oferty

4)  Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów

10. Umowa i termin realizacji zamówienia

1)  Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej;

2)  termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.05.2020r.

11.       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe tel. 52 33 37 210.– reprezentowany przez ……………………………, zwanego dalej „Administratorem”.

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3)  pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4)   pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5)  w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

b)  podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

6)  Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7)  pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8)  w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

b)  prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1],

c)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-      gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-      jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-      Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-      Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

d)  prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9)  w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a)  prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3,

b)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10)   przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11)   podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

12)   nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński[1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.

 

Nowe, dnia 30 marca 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.55.2020.MP(PP)

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn: „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Gminy Nowe”

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.bip.gminanowe.pl w dniu 27.03.2020r.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie załącznika nr 3 do zapytania ofertowego (wzór umowy).

Zmiana treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego w następującym miejscu:

1.   § 2 Termin realizacji zamówienia

1)  Dotychczasowa treść załącznika przed zmianą:

Strony ustalają, że termin realizacji przedmiotu umowy ustalono od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 29.05.2020r.

2)  Treść załącznika po zmianie:

Strony ustalają, że termin realizacji przedmiotu umowy ustalono od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 15.05.2020r.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński