Nowe, dnia 28 lutego 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.27.2020.MP(PP)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia publicznego pn: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg, remonty cząstkowe chodników oraz dostawa, montaż i konserwacja oznakowania pionowego na terenie Gminy Nowe w roku

 

W niniejszym postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art. 4 pkt 8.

 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego

     Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

     tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

     W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Podgórska,

     tel. 52 33 37 250, e-mail: fundusze@gminanowe.pl.   

2.    Przedmiot zamówienia

1)   Przedmiotem zamówienia są usługi dla zadania pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg, remonty cząstkowe chodników oraz dostawa, montaż i konserwacja oznakowania pionowego na terenie Gminy Nowe w roku 2020” polegające na: 

a)    remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych (rozumianym jako zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń) przy użyciu głównie mieszanki mineralno- asfaltowej (tzn. asfalt „na zimno” i asfalt „na gorąco”),

b)  remoncie cząstkowym chodników (rozumianym jako naprawa pojedynczych uszkodzeń chodnika/schodów/placów z płyt betonowych/kostki brukowej/kostki granitowej/kostki betonowej/beganitu) obejmującym uszkodzenia charakteryzujące się:

-    zapadnięciem i wybojem fragmentów chodnika/schodów/placu,

-    osiadaniem chodnika/schodów/placu w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,

-    nierównościami chodnika/schodów/placu z powodu przechylenia się płyt,

-    pęknięciem płyt, ich połamaniem i uszkodzeniem,

-    innymi uszkodzeniami, deformującymi chodnik/schody/plac w sposób odbiegający od jego prawidłowego stanu.

c)  dostawie, montażu i konserwacji pionowych znaków drogowych (rozumiane jako zakup niezbędnych konstrukcji wsporczych znaku i/lub tarcz znaku, przymocowanie ich do konstrukcji wsporczych znaku, dostarczenie znaku drogowego na wskazane miejsce i stabilne zamontowanie konstrukcji wsporczej znaku do podłoża (w przypadku słupka, należy go umieścić ok. 50 cm w ziemi i obetonować). Poprzez konserwację należy rozumieć okręcanie tarcz znaków, prostowanie tarcz znaków i konstrukcji wsporczych znaku- na miejscu, wymiana zużytych (zniszczonych) tarcz znaków i konstrukcji wsporczych znaków, uzupełnienie brakujących tarcz znaków, usunięcie zbędnego znaku. W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający dopuszcza możliwość zlecania montażu/demontażu/naprawy znaków innych niż drogowe to jest m.in. tablice związane z promocją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, tablice informacyjne.

2) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 34922100-7 Oznakowanie drogowe, 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego.

3)  Opis przedmiotu zamówienia:

a)  Określenia podstawowe:

-      ubytek – wykruszenie materiału mineralno- bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej,

-      wybój – wykruszenie materiału mineralno- bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej,

-      tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku,

-      lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych,

-      uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej,

-      konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki drogowe.

b)  remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:

-      podstawowym materiałem wykorzystywanym do wykonania niniejszej usługi jest mieszanka mineralno- asfaltowa (tzn. asfalt „na zimno” i asfalt „na gorąco”),

-      naprawa ubytku i wyboju „na zimno” polega na:

--   pionowym obcięciu uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta,

--  usunięciu luźnych okruchów nawierzchni i innych zanieczyszczeń,

--  usunięciu wody i osuszeniu ścianek i powierzchni naprawianego ubytku w przypadku zawilgocenia remontowej nawierzchni,

--  wymianie podbudowy tłuczniowej lub betonowej- w przypadku naruszenia podbudowy,

--  skropieniu dna ubytku i krawędzi emulsją asfaltową,

--   ułożeniu mieszanki i mechanicznym zagęszczeniu ułożonej mieszanki mineralno-asfaltowej,

--  oblaniu krawędzi uszkodzenia asfaltem,

--  uprzątnięciu miejsca robót wraz wywozem gruzu.

-      naprawa ubytku i wyboju „na gorąco” polega na:

--  pionowym obcięciu uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta,

--   usunięciu luźnych okruchów nawierzchni i innych zanieczyszczeń,

--  usunięciu wody i osuszeniu ścianek i powierzchni naprawianego ubytku w przypadku zawilgocenia remontowej nawierzchni,

--  wymianie podbudowy tłuczniowej lub betonowej- w przypadku naruszenia podbudowy,

--  skropieniu dna ubytku i krawędzi emulsją asfaltową, dopuszcza się polewanie krawędzi emulsją asfaltową,

--  rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej i jej mechaniczne zagęszczenie,

--  uprzątnięciu miejsca robót wraz wywozem gruzu.

-      za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywana konserwacja nawierzchni, od chwili przyjęcia przez Wykonawcę zlecenia aż do zatwierdzenia powykonawczej karty obmiaru robót przez Zamawiającego, odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

c)     remont cząstkowy chodników

-      podstawowy materiał wykorzystywany do wykonania niniejszej usługi powinien pochodzić z zasobów własnych Wykonawcy lub z rozbiórki danego zlecenia:

--  materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 266 z późn. zm.),

--  na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane specyfikacją aprobaty techniczne wraz z deklaracją zgodności z Polską Normą,

--  materiały kamienne z rozbiórki (kostka kamienna, krawężniki kamienne) oraz materiały nadające się do przekruszenia i ponownego wbudowania (destrukt z nawierzchni chodnika/schodów/placów, beton cementowy, krawężniki betonowe, kostka betonowa i inne), stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w odległości do 5 km od terenu miasta Nowe),

--  pozostałe materiały z rozbiórki muszą być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów.

-      Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia usterki, miejsca zagrażającego bezpieczeństwu osób natychmiast po otrzymaniu informacji o ujawnionej usterce,

-      za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywana naprawa nawierzchni, od chwili przyjęcia przez Wykonawcę zlecenia aż do zatwierdzenia powykonawczej karty obmiaru robót przez Zamawiającego, odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

d)     dostawa, montaż i konserwacja pionowych znaków drogowych

-      materiały niezbędne do prawidłowego realizowania usługi tj. konstrukcje wsporcze znaków, tarcze znaków i uchwyty montażowe Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie,

-      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oznakowania oraz zgodność z obowiązującymi normami w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz poleceniami osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego,

-      odległość znaków, słupków od krawędzi jezdni, wysokość ich zamocowania, lokalizacja powinny być zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego,

-      konstrukcje wsporcze dla znaków powinny uniemożliwiać ich skręcanie przez wiatr, przy czym sposób ich zabezpieczenia ma być skuteczny i leży po stronie Wykonawcy,

-      montaż tarczy znaku obejmuje wykonanie montażu tarczy poprzez uchwyt do konstrukcji wsporczej znaku,

-      przez obrócenie znaku Zamawiający rozumie przywrócenie prawidłowego ustawienia tarczy znaku z dokręceniem istniejących śrub, bez jego demontażu i bez wymiany uchwytów,

-      przez prostowanie znaków Zamawiający rozumie przywrócenie ich do pozycji pionowej, bez ich demontażu, ale w sposób zapewniający stabilność znaku w podłożu,

-      przez montaż Zamawiający rozumie wszystkie niezbędne czynności i użycie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z mocowaniem, wszystkich elementów oznakowania,

-      przez demontaż Zamawiający rozumie usunięcie wszystkich elementów składających się na całość usuwanego oznakowania (uchwyty, stopy betonowe itp.) i uzupełnienie nawierzchni po demontażu konstrukcji wsporczej znaku odpowiednim materiałem (zgodnym z istniejącym w terenie),

-      w czasie realizacji zadania Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robót w oparciu o zasady zawarte w przepisach szczegółowych jak dla prac prowadzonych w pasie drogowym,

-      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót, oraz za wszelkie szkody wynikłe z realizowanych przez Wykonawcę prac,

-      w przypadku naprawiania tarcz znaków, konstrukcji wsporczych znaków, prace należy wykonać na miejscu (w taki sposób, aby zachować ciągłość obowiązującej organizacji ruchu),

-    pełnowartościowe elementy oznakowania z demontażu będące w depozycie do ponownego użycia będą ewidencjonowane. Zestawienia będą przedstawiane Zamawiającemu przez Wykonawcę po dokonaniu każdej zmiany w postaci wykazu pozostałości pełnowartościowych elementów oznakowania z demontażu.

-    Wykonawca usług związanych z oznakowaniem pionowym zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na znak drogowy (konstrukcja wsporcza znaku, lico znaku, tarcza znaku oraz mocowania) 60 miesięcy, licząc od daty odbioru.

e)  Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazywania nawierzchni bitumicznych, chodników (schodów/placów) oraz wydawania zleceń w zakresie znaków drogowych objętych przedmiotem zamówienia, regulowania ilości wykorzystywanego materiału, sposobu wykonania naprawy i innych kluczowych kwestii dotyczących wykonania zamówienia. O konieczności przystąpienia do wykonania usługi Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonać polecenia Zamawiającego maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (w przypadku konieczności zakupu tarcz znaków, czas wykonania polecenia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do skompletowania niezbędnych tarcz znaków, jednak nie dłużej niż o 168 godzin),

f)  prace należy wykonywać z należytą starannością, obowiązującymi normami                                              i doświadczeniem Wykonawcy,

g)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przy wykonywaniu usług,

h)  rozliczenia za wykonane prace będą następować według określonych w formularzu ofertowym stawek:

-    za wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych (asfalt „na zimno”),

-    za wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych (asfalt „na gorąco”),

-    za wykonanie 1 m2 remontu cząstkowego chodnika,

-    za 1 usługę polegającą na montażu nowego znaku drogowego (wraz z montażem konstrukcji wsporczej znaku i tarczy znaku, czasem pracy pracowników oraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów, przy czym koszt zakupu konstrukcji wsporczej znaku i tarczy znaku należy doliczyć do rozliczenia za niniejszą usługę),

-    za 1 kompleksową usługę polegającą na demontażu znaku drogowego (wraz z demontażem konstrukcji wsporczej znaku i/lub tarczy znaku, czasem pracy pracowników oraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów),

-    za 1 usługę polegającą na montażu nowej tarczy znaku na istniejącej konstrukcji wsporczej znaku (wraz z czasem pracy pracowników oraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów, przy czym koszt zakupu tarczy znaku należy doliczyć do rozliczenia za niniejszą usługę),

-    za 1 usługę polegającą na naprawie istniejącego znaku drogowego:

--  prostowanie znaku drogowego (na miejscu),

--  wymiana tarczy znaku/konstrukcji wsporczej znaku (demontaż wraz z ponownym montażem tarczy znaku/ konstrukcji wsporczej znaku, czasem pracy pracowników oraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów, przy czym koszt zakupu konstrukcji wsporczej znaku/ tarczy znaku należy doliczyć do rozliczenia za niniejszą usługę)

i) powykonawcze karty obmiaru robót (wzór stanowi załącznik nr 1a i 1b do umowy) i wykazy wykonanych usług (wzór stanowi załącznik nr 1c do umowy) są przekazywane do Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia wykonania zlecenia. Powykonawcze karty obmiaru robót i wykazy wykonanych usług muszą być potwierdzone przez pracownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowe w terminie do 7 dni kalendarzowych,

j) Wykonawca na podstawie potwierdzonych powykonawczych karty obmiaru robót i/lub wykazu wykonanych usług wystawia fakturę za wykonane prace w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia w/w kart przez Zamawiającego,

k) za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są usługi, od chwili rozpoczęcia usługi aż do jej zakończenia odpowiedzialny będzie Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,

l) osoby upoważnione do wydawania i/lub zatwierdzania zleceń zostaną wskazane w umowie.

4)   Szacowana ilość powierzchni i usług związanych z oznakowaniem pionowym w okresie obowiązywania umowy:

a)    remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (asfalt „na zimno”) - około 50,00 m2,

b)    remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (asfalt „na gorąco”) – około 100,00 m2,

c)    remont cząstkowy chodnika – około 200,00 m2,

d)    usługa polegającą na montażu nowego znaku drogowego (wraz z montażem konstrukcji wsporczej znaku i tarczy znaku, czasem pracy pracowników oraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów, przy czym koszt zakupu konstrukcji wsporczej znaku i tarczy znaku należy doliczyć do rozliczenia za niniejszą usługę) – około 20 usług,

e)    usługa polegająca na demontażu znaku drogowego (wraz z demontażem konstrukcji wsporczej znaku i/lub tarczy znaku, czasem pracy pracowników oraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów) – około 20 usług,

f)    usługa polegającą na montażu nowej tarczy znaku na istniejącej konstrukcji wsporczej znaku (montaż tarczy znaku, czasem pracy pracowników oraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów, przy czym koszt zakupu tarczy znaku należy doliczyć do rozliczenia za niniejszą usługę)- 10 usług,

g)    usługa polegającą na naprawie istniejącego znaku poprzez prostowanie znaku (na miejscu) - 20 usług,

h)    usługa polegającą na naprawie istniejącego znaku poprzez wymianę tarczy znaku/konstrukcji wsporczej znaku (wraz z demontażem i ponownym montażem tarczy znaku/ konstrukcji wsporczej znaku, czasem pracy pracowników oraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów, przy czym koszt zakupu / tarczy znaku należy doliczyć do rozliczenia za niniejszą usługę) - 10 usług.

 

3.    Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania

1)   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi/urządzeniami/zapleczem:

-       piła do cięcia nawierzchni lub podobnie działające urządzenia w celu przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów),

-       sprężarka powietrza,

-       szczotka mechaniczna,

-       zagęszczarka o masie minimalnej 70 kg.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

2)   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy w określonej sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalna kwotę 20 000 zł brutto.

4.    Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie w/w strony internetowej.

 

5.           Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)   zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4)   Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

5)   Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udział w postępowaniu.

6.    Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

7.    Sposób przygotowania oferty

1)   każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2)   ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym,

3)   do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć wypełniony wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisę OC w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

4)   cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania,

5)   cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich,

6)   cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku                  (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a)  w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

b)  w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami,

7)   Wykonawca oblicza wynagrodzenie za remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg, remonty cząstkowe chodników oraz dostawę, montaż i konserwację oznakowania pionowego jako iloczyn powierzchni objętej remontem (m2) lub ilości wykonanych usług w zakresie oznakowania pionowego i ceny jednostkowej za wykonanie 1 m2 remontu lub ceny wykonania usługi oznakowania pionowego.

8.    Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)    ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 9 marca 2020r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26 Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe,

2)    składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć informacją: Oferta na zadanie pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg, remonty cząstkowe chodników oraz dostawa, montaż i konserwacja oznakowania pionowego na terenie Gminy Nowe w roku 2020”.

9.   Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1)   kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%),

2)   za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów,

3)   sposób obliczania kryterium - według wzoru:

           najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100%

cena badanej oferty

4)   Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

10. Umowa i termin realizacji zamówienia

1)   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej,

2)   Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18.12.2020r.

11.          OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe tel. 52 33 37 210.– reprezentowany przez ……………………………, zwanego dalej „Administratorem”.

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4)    Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5)   W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

b)    podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

6)   Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8)   W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,

b)    prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1],

c)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

-      gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

-      jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-      Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-      Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

d)    prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

9)   W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

a)    prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3,

b)    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

12)     Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

Otrzymują:

1.    www.bip.gminanowe.pl,

2.    a/a.

Załączniki:

1.    Formularz ofertowy;

2.    Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych;

3.    Wzór umowy.[1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.

 

Nowe, dnia 05 marca 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.27.2019.MP(PP)

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg, remonty cząstkowe chodników oraz dostawa, montaż i konserwacja oznakowania pionowego na terenie Gminy Nowe w roku 2020”

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.bip.gminanowe.pl w dniu 28.02.2020r.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie ust. 2 pkt 4 lit. g, ust. 8 pkt 1 oraz załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

Zmiana treści zapytania ofertowego w następującym miejscu:

1.   ust. 2 pkt 4 lit. g zapytania ofertowego

1)  Dotychczasowa treść zapytania ofertowego przed zmianą:

4) Szacowana ilość powierzchni i usług związanych z oznakowaniem pionowym w okresie obowiązywania umowy: (…)

g) usługa polegającą na naprawie istniejącego znaku poprzez prostowanie znaku (na miejscu) - 20 usług, (…)

2)  Treść zapytania ofertowego po zmianie:

4) Szacowana ilość powierzchni i usług związanych z oznakowaniem pionowym w okresie obowiązywania umowy: (…)

g) usługa polegającą na naprawie istniejącego znaku poprzez prostowanie znaku (na miejscu) – 100 usług, (…)

2.  ust. 8 pkt 1 zapytania ofertowego

1)  Dotychczasowa treść zapytania ofertowego przed zmianą:

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 9 marca 2020r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26 Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe, (…)

2)  Treść zapytania ofertowego po zmianie:

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 11 marca 2020r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26 Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe, (…)

3.  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy).

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński