Nowe, dnia 17 maja 2019r.

 

 

 

Nasz znak: IKS.271.28.2019.MC

                                                          Wg rozdzielnika

 

                        Burmistrz Nowego, zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe”  o wartości netto poniżej 30 000 €. W niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 4 pkt 8, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

 

I.                 Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:  

            Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

            tel. 52 33 37 210, fax. 52 33 28 466 .         

            W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi Magdalena Cichowicz,          

            tel. 52 33 37 250,  fax. 52 33 28 466.

  

II.              Przedmiot zamówienia

1.      Nazwa przedmiotu zamówienia: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe”.

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontażu i/lub transporcie                          i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe) z budynków w Gminie Nowe, w  ilości około

1) demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu – powierzchnia pokrycia dachowego wynosi około 260,00m 2 (około 6,0 Mg);

2) transport i unieszkodliwienie azbestu - powierzchnia pokrycia dachowego wynosi około 3240,00 m 2 (około 64,80 Mg).

 

                              Kod CPV 90.65.00.00-8 – Usługi usuwania azbestu

 

 

III.         Istotne warunki zamówienia

               1.    Zasady wykonywania zamówienia:

      1.1 Wykonawca w ramach ceny oferowanej winien:

a) sporządzić i dostarczyć do Zamawiającego plan pracy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do  wykonania przedmiotu umowy,

 

b)   zapewnić nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonanych robót                                     i  zabezpieczenie placu  budowy,

 

c) uporządkować teren po zakończeniu robót oraz zapewnić ewentualna wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót.

 

d) sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadu na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest dla każdej nieruchomości/posesji celem potwierdzenia ilości usuniętego azbestu z danej nieruchomości.

UWAGA! Wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, którzy w danym roku zamierzają unieszkodliwić azbest wraz z informacją o ilości utylizowanego odpadu jest dostępny w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5.

 

e) sporządzić i dostarczyć dokument (protokół) potwierdzający odbiór azbestu z każdego obiektu podpisanego przez Wykonawcę, właściciela/współwłaściciela obiektu, przedstawiciela Urzędu Gminy w Nowem, zawierającego m.in. następujące dane: właściciel obiektu, adres nieruchomości objętej przedsięwzięciem, datę, powierzchnię i masę unieszkodliwionych odpadów.

f) dostarczyć do Zamawiającego potwierdzenie zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu państwowemu inspektorowi budowlanemu, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. - Sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

2. Realizacja zadania następuje zgodnie z harmonogramem.

2.1.Wykonawca uzgodni telefonicznie lub osobiście z zainteresowanymi mieszkańcami termin demontażu pokrycia dachowego z eternitu i/lub jego pakowania, wywozu.

2.2. Wykonawca niezwłocznie po ustaleniu terminów demontaży i/lub odbiorów odpadów zawierających azbest przekaże Zamawiającemu informację o tych terminach.     

 

3. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i/lub odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości i pracownika Urzędu Gminy w Nowem. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię  i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, powierzchnię i masę odebranych odpadów, potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi, podpis pracownika Urzędu Gminy w Nowem i/lub właściciela/współwłaściciela nieruchomości.

 

4. Realizacja zamówienia współfinansowana będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków własnych właścicieli nieruchomości.

 

5. Wykonanie robót musi polegać również na prawidłowym dokumentowaniu całego procesu. Odbiór robót dokonywany będzie z udziałem właściciela pokrycia dachowego wraz z przekazaniem przez Wykonawcę stosownych dokumentów, w tym karty przekazania odpadu, stwierdzającej zdeponowanie odpadów na specjalistycznym składowisku uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest. Potwierdzeniem faktycznym wykonanych prac, polegających na demontażu i/lub odbiorze, będzie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela budynku/współwłaściciela oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzający jednocześnie powierzchnię i ilość zdemontowanych i/lub odebranych odpadów zawierających azbest. Potwierdzeniem utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących, z danej posesji będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie. Udokumentowaniem uzyskania efektu rzeczowego jest protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez przedstawiciela gminy i Wykonawcę.

5.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. r.701 t.j.).

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.).

c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2017r. poz. 2119 z późn. zm.).

d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 poz. 382 t.j.).

e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz.1824).

f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014r., poz. 1973).

h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.31).

i) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.).
j) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

UWAGA! Wybrany Wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na składowisku uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest.

 

 

 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu:

 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Wykonawca winien wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie), co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto polegającą na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

7. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytanie                         ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści zapytania ofertowego. Zamawiajacy udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

6.1 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo zostawić wniosek bez rozpoznania.

6.2 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiajacy umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl

8. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4)      wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, które zostały wymienione w ust. 6

5)      wykonawca nie dostarczy wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6)       

 

9. Unieważnienie postępowania

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, odstąpienia od wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert lub zakończenia przed terminem postępowania bez podania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zadania.

 

10. W przypadku składania ofert przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

 

 

IV.          Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście (pisemnie)/ listem do dnia 30 maja 2019r. do godziny 11:00, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem, pok. nr 26.

 

2.  Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jedną kopertę zaadresowaną na zamawiającego i opatrzoną napisem: 

Zapytanie ofertowe: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe”.  Nie otwierać przed 30 maja 2019 roku przed godz. 11.00

 

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę na formularzu ofertowym zostaną określone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianą.

 

4.  Sposób obliczenia ceny:

Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

 b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami.

 5.  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

6.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym.

 

7.  Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

 

8.  Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty. Koperta musi być oznaczona napisem: „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

 

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

               1. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%)- przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

            1.1 Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

           

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

            3. Sposób obliczania kryterium – według poniższych wzorów:

            a) Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest:

                                                    najniższa cena łączna z rozpatrywanych ofert za demontaż, transport

                       i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

            Ilość punktów 1 (LP1)= ----------------------------------------------------------------- x 30

                                                     cena badanej oferty za demontaż, transport

                    i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

 

            b) Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest:

                                    najniższa cena łączna z rozpatrywanych ofert za  transport

                    i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

            Ilość punktów 2 (LP2)= ----------------------------------------------------------------- x 70

                                                   cena badanej oferty za transport

          i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Łączna liczba przyznanych punktów (P) zostanie przyznana według następującego wzoru:   P=LP1+LP2

 

            4.  Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze.

 

VI.          Umowa i termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2019 roku

3. Zmiana umowy

               3.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            3.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku:

            a)   gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany terminu wysokości stawki podatku VAT)

            b)   konieczności zmiany terminu realizacji w związku z innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy.

 

 

                                                                                                       Burmistrz Nowego

 

                                                                                                        Czesław Woliński