Nowe, dnia 05 marca 2019r.

 

Nasz znak: IKS.271.8.2019.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

                                   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                    Dotyczy: Zapytanie ofertowe „ Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu gruntowych dróg gminnych z materiału powierzonego na terenie Gminy Nowe w 2019 roku.”

 

 

            Zamawiajacy działając na postawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

            Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena i ilość punktów za inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

„ŻANA”

 Usługi Przewozowe

Kamil Gburczyk

ul. Domy Kolejowe 8

86-160 Warlubie

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania           ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik tj. 100,00 pkt.

Wykaz złożonych ofert

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena zł brutto

Punkty

1.

„ZANA” Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk

Ul. Domy Kolejowe 8

86-160 Warlubie

28.02.2019r.

155 964,00zł

100pkt.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w ciągu 7 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

Otrzymują:

1. www.bip.gminanowe.pl

2. tablica ogłoszeń UG

3. a/a

 

 

 

 

                                                                                                Zastępca Burmistrza Nowego

                                                                                                       Zbigniew Lorkowski