Nowe, dnia 22 lutego 2019r.

 

Nasz znak: IKS.271.8.2019.MC

 

 

                                                               Wg rozdzielnika

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie następującego zadania: „Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu gruntowych dróg gminnych z materiału powierzonego na terenie Gminy Nowe w 2019 roku” o wartości netto poniżej 30 000 €.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).

 

I.                 Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.          

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz

tel. 052 33 37 250.    

 

II.               Przedmiot zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu gruntowych dróg gminnych z materiału powierzonego na terenie Gminy Nowe w 2019 roku.”

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Nowe. Usługa polega w szczególności na zasypywaniu dziur w nawierzchni dróg tłuczniem, gruzem budowlanym lub innym materiałem zakupionym lub posiadanym przez Zamawiającego. Zakupiony materiał dostarczany będzie bezpośrednio w rejon naprawy drogi (w miejsce uzgodnione z Wykonawca) lub na skład mieszczący się na terenie gminnego składowiska odpadów w Milewie, skąd będzie pobierany przez Wykonawcę. Prace związane z zamówieniem obejmują również mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Prace wykonywane będą według wskazań i potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien wykonać polecenia Zamawiającego maksymalnie w ciągu 36 godzin od zgłoszenia.

Prace należy wykonywać z należytą starannością, obowiązującymi normami i doświadczeniem Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przy wykonywaniu usługi.

Rozliczenia za wykonane prace będą następować według określonych w formularzu ofertowym stawek godzinowych pracy pracowników i sprzętu.

Kod CPV – 45233141-9 – Roboty w zakresie konserwacji dróg

 

3.    Szacowana ilość godzin pracy pracowników i pracy sprzętu w okresie obowiązywania umowy:

1)     Równiarka samojezdna lub zestaw ciągnik + równiarka zaciągnikowa– około 450 m-g,

2)     Walec samojezdny o masie min. 7 ton- około 320 m-g,

3)     Koparko- ładowarka- około 430 m-g,

4)      Usługi transportowe samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 3,5 tony- około 420 m-g,

5)      Wartość roboczogodziny pracownika – około 200 r-g

 

III.             Istotne warunki zamówienia

 

1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu naprawy dróg. Wykonawca winien wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie), co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto polegającą na utrzymaniu dróg gruntowych.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli                  z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest                 w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

1.2 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający wymaga dysponowania w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi/urządzeniami/zapleczem:

-        Równiarka samojezdna lub zestaw ciągnik + równiarka zaciągnikowa;

-        Walec samojezdny o masie min. 7 ton;

-        Koparko-ładowarka;

-        Samochód ciężarowym o ładowności powyżej 3,5 tony, konieczny do transportu sypkich materiałów budowlanych.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

1.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy w określonej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalna kwotę 100 000 zł brutto.

 

2.    Zasady wykonywania zamówienia

 

2.1   Wykonawca wykonuje prace według potrzeb przedstawionych przez Zamawiającego.

2.2   Karty pracy sprzętu i pracowników (wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy) są przekazywane do Zamawiającego co miesiąc. Karty pracy sprzętu, materiału powierzonego i pracowników z wyszczególnieniem drogi, na której odbywała się naprawa muszą być potwierdzone przez pracownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowe lub sołtysa wsi na terenie, której odbywała się naprawa dróg.

2.3   Wykonawca na podstawie potwierdzonych kart wystawia fakturę za wykonane prace do 10 dnia każdego miesiąca.

2.4    Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny będzie Wykonawca.

2.5    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

2.6    Usługi składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością.

2.7 Wykonawca oblicza wynagrodzenie za utrzymanie gruntowych dróg jako iloczyn cen jednostkowych sprzętu lub pracowników i godzin pracy sprzętu lub pracowników.

2.8 Osoby upoważnione do wydawania i/lub zatwierdzania zleceń zostaną wskazane w umowie.

 

 

 

3.    Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

3.1 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.2 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl.

 

4. Odrzucenie oferty

        Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4)      wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, które zostały wymienione w ust. 1

5)      wykonawca nie dostarczy wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

5. Unieważnienie postępowania.

 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, odstąpienia od wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert lub zakończenia przed terminem postępowania bez podania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

6.   W przypadku składania oferty przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

 

IV.             Tryb postępowania, miejsce, termin i sposób składania ofert

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/listem  do dnia 28 lutego 2019r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Urzedu Gminy Nowe pok. nr 26.

 

2. Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na Zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

Oferta na zadanie pn.:

„ Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu gruntowych dróg gminnych z materiału powierzonego na terenie Gminy Nowe w 2019 roku.”

 

Nie otwierać przed 28 lutego 2019r., godz. 14:00

 

 

3. Dokumenty, składane w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostaną określone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 

5.  Sposób obliczenia ceny:

Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

 b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami.

6.   Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

7.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym.

 

8.  Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

 

9.  Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty. Koperta musi być oznaczona napisem: „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

 

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena- przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

      Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

2.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma pozycji 1-5).

 

 

 

3.   Sposób obliczania kryterium - według wzoru:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x waga

cena badanej oferty

 

4.  Porównanie złożonych ofert nastąpi według następujących zasad:

 

4.1   Wartość punktów oferty w kryterium Cena określa się jako sumę punktów otrzymanych w poszczególnych pozycjach zawartych w formularzu ofertowym. Liczba punktów zostanie określona zgodnie ze wzorem określonym powyżej. Łączna liczba punktów w kryterium Cena zostanie przyznana po zsumowaniu punktów za poszczególne pozycje składające się na kryterium Cena.

 

4.2   Porównanie ofert przedstawia się w formie tabelarycznej:

1)     Równiarka samojezdna lub zestaw ciągnik + równiarka zaciągnikowa - cena maszynogodziny pracy netto- waga 40 punktów.

2)     Walec samojezdny o masie min. 7 ton

                        - cena maszynogodziny pracy netto- waga 20 punktów.

3)     Koparko- ładowarka

                       - cena maszynogodziny pracy netto- waga 20 punktów.

4)     Usługi transportowe samochodem ciężarowym o ładowności do 3,5 tony          - cena maszynogodziny pracy netto- waga 10 punktów.

5)     Wartość roboczogodziny pracownika

                        - cena pracy netto- waga 10 punktów.

 

VI.             Umowa i termin realizacji zamówienia

1.      Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

2.      Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r.

 

VII.        Zmiana umowy

               1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            2.   Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku:

            a)   gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany terminu wysokości stawki podatku VAT)

            b)   konieczności zmiany terminu realizacji w związku z innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy.

 

 

 

 

 

                    Zapraszamy do składania ofert!

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Burmistrz Nowego

 

                                                                                                                     Czesław Woliński