OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017.,poz.1257 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ NOWEGO

Zawiadamia o zakończeniu postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o. o. Plac Św. Rocha 5  86-170 Nowe zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bochlinie , gmina Nowe  na dz. nr 197/6 i 197/5 w obrębie Kozielec gmina Nowe.

Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że z treścią zgromadzonych materiałów można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe, pok. nr 12 w godzinach urzędowania : poniedziałek , środa , czwartek  700-1500, wtorek 700- 1600 , piątek  700 - 1400 Burmistrz Nowego wyznacza 7 dniowy termin na wykonanie przysługującego uprawnienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.,poz.1257 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

                                                                                                   Burmistrz Nowego

 

 

Otrzymują:

1.  Strona internetowa Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe,

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe,

3. a/a.