Nowe, dnia 06 grudnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.90.2018.MC

                                                               

                  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia
o wartości netto poniżej 30 000 € pn.:

Obsługę prawną Urzędu Gminy Nowe w 2019r.

 

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm). Zamówienie udzielane jest z pominięciem ustawy na podstawie art. 4 pkt 8.

 

I.      Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz,

tel. 052 33 37 250, e-mail:

II.     Przedmiot zamówienia

1.      Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Obsługa prawna Urzedu Gminy w Nowem w 2019r.”

 

 

KOD CPV – 79100000-5  Usługi prawnicze

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi prawnej polegającej na:

a) udzielaniu porad prawnych,

b) sporządzaniu opinii prawnych,

c) prowadzeniu spraw administracyjnych,

d) prowadzeniu spraw cywilnych,

e) opiniowaniu projektów umów,

f) opiniowaniu aktów prawa gminnego.

 

Czynności z zakresu obsługi prawnej będą wykonywane dwa razy w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 11.00 do 15.00 albo w Sądach lub organach administracji – w zależności od potrzeb.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

 

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować minimum jedną osobą, która spełnia następujący warunek:

           

1.      Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze oraz posiadanie wpisu na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu radcy prawnego, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub posiadanie wpisu na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata prowadzoną przez Okręgową Izbę Adwokatów.

2.      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem minimum 2 usług polegających na obsłudze prawnej Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.1 nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zamieszczonego w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.2 nastąpi na podstawie wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, jaki Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (Załącznik nr 2).

 

 

IV. Sposób złożenia oferty

1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.

2.     Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 

 

3.    Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

W przypadku składania oferty przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

III.             Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/ listem do dnia 17 grudnia 2018r. do godziny 10:00,
w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2        Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

 

                                 Oferta na:

Obsługę prawna w Urzędzie Gminy w Nowem w 2019r.

 

Nie otwierać przed 17.12.2018r., godz. 10:30

 

 

3.      Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym została określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4.      Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 1 do zapytania – Wzór oferty.

 

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (100%) ,

 

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów,

2.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (100 pkt).

3.   Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

      niepodlegających odrzuceniu

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

 

                        4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Cena w ofertach dodatkowych nie może być wyższa niż cena w ofercie podstawowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.             Umowa i termin realizacji zamówienia

 

1.   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 14 dni od dnia przesłania informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

2.   Termin realizacji zamówienia:

a) od 2 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 

 

VII. Informacje dodatkowe

a) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

b) Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadania uprawnień, oferta ta nie będzie rozpatrywana.

c) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

d) Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, jeżeli w toku niniejszego postępowania Wykonawca udostępni Zamawiającemu swoje dane osobowe lub dane innych osób, w których jest posiadaniu informuję, że: - administratorem danych osobowych jest Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, tel. 523337210, - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowe jest Pani Agnieszka Stawicka, e-mail: inspektor@cbi24.pl, - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, - dane osobowe będą przechowywane,  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, - obowiązek podania danych osobowych (jeśli zajdzie taka potrzeba) bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO, - osoba, w której posiadaniu danych osobowych jest Zamawiajacy ma prawo: a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ( skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, - osobie nie przysługuje: a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO

Załączniki:

1.      Wzór umowy.

2.      Wykaz usług.

3.      Formularz ofertowy. 

 

 

 

                                                                                                        Zastępca Burmistrza Nowego

 

                                                                                                        Zbigniew Lorkowski

 

UWAGA!!!!!!!!!

 

Nowe, dnia 12 grudnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.90.2018.MC

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

 

Dotyczy: Zapytanie z dnia  10 grudnia 2018r.. w sprawie zapytania ofertowego:  Obsługa prawna Urzędu Gminy w 2019r.

 

Pytanie nr 1:

„Jaka kwota została przeznaczona na obsługę prawną w 2018 roku przez Zamawiającego?”

Ad.. 1.

Zamawiający informuje, że na obsługę prawną w 2018 roku została przeznaczona kwota w wysokości 33 000,00 zł.

 

Pytanie nr 2:

„ Jaką kwotę Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia polegającego na obsłudze prawnej Urzędu Gminy w 2019r.?”

Ad.2

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć kwote w wysokości 40 000,00zł na obsługę prawną Urzedu Gminy w Nowem w 2019r.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści zapytania ofertowego.

 

 

 

                                                                                                                                             Burmistrz Nowego

                                                                                                                                                                                             Czesław Woliński

uwaga nr 2

 

Nowe, dnia 13 grudnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.90.2018.MC

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

 

Dotyczy: Zapytanie z dnia  13 grudnia 2018r.. w sprawie zapytania ofertowego:  Obsługa prawna Urzędu Gminy w 2019r.

 

Pytanie nr 1:

„Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zapytania ofertowego na ,,Obsługę prawną Urzędu Gminy Nowe w 2019 r.", znak: IKS.271.90.2018.MC, zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie czy w ramach warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykazania wykonania minimum 2 usług polegających na obsłudze prawnej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Zamawiający uzna za spełnienie przez wykonawcę tego warunku jeżeli wykonawca ten wykaże wykonanie 2 pojedynczych usług na rzecz Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych lub na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w którym organem tworzącym jest Samorząd Województwa?  
W tym kontekście należy zaznaczyć, że wspominany wyżej SP ZOZ stanowi samorządową osobę prawną, a co za tym idzie mieści się w strukturze administracji publicznej i co najważniejsze realizuje zadania publiczne. W konsekwencji w niniejszym przypadku SP ZOZ utworzony jest przez jednostkę samorządu terytorialnego i sensu largo powinien być uznany za podmiot należący do struktury samorządu terytorialnego. „

 

 

Ad.. 1.

Zamawiający informuje, że uzna warunek za spełniony  w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem minimum 2 usług polegających na obsłudze prawnej tylko i wyłącznie Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Burmistrz Nowego

                                                                                                                                                                              Czesław Woliński