„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

                                                                                             

Nowe, dnia 15 listopada 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.89.2018.ZL

 

 

 

 

Przedmiot zapytania współfinansowany ze środków LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”
w ramach Działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych.  

 

 

I.                 Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Magdalena Cichowicz

tel. 052 33 37 232.   

II.     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
z późn. zm.). Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.:
Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie. W związku z tym przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy mieć na uwadze zapisy art. 29 – 31 Prawa zamówień publicznych.

Dokumentacja projektowa dotyczy budynku dwukondygnacyjnego, dach dwuspadowy kryty papą. Budynek znajduje się na działkach 75 i 75a, jednostka ewidencyjna Nowe, obręb ewidencyjny Rychława. Aktualnie w budynku znajduje się Filia Centrum Kultury Zamek , filia Gminnej Biblioteki Publicznej i mieszkanie komunalne. Budynek znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pomieszczenia Filii Centrum Kultury Zamek w Rychławie obejmują: - 2 wejścia           ( jedno od strony wschodniej, jedno od zachodniej) budynku, salę przeznaczoną na działania z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej wraz z zapleczem na I piętrze, schody wewnętrzne oraz  pomieszczenia  zaplecza kuchennego na parterze.

Projekt winien obejmować następujące zakresy:

1.      Roboty obólnobudowlane związane z modernizacją dachu, wzmocnieniem konstrukcji budynku poprzez założenie ściągów, naprawa elewacji dotyczą całego budynku.

2.      Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne  oraz branże elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno–kanalizacyjną oraz sieć RTV i telefoniczną/internetową  dotyczą  pomieszczeń Centrum Kultury Zamek w Rychławie.

3.       Wykonawca w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych, niezbędnych  robót winien ich zakres skonsultować z Zamawiającym i po uzyskaniu jego akceptacji wykonać wymaganą dokumentację projektową.  

Zamawiający dopuszcza zmianę układu wewnętrznej przestrzeni pomieszczeń w wyniku, której powstanie:

- I piętro – sala na potrzeby aktywizacji społeczno - zawodowej, zaplecze biurowo - socjalne i toalety

- parter – pomieszczenie do prowadzenia warsztatów kulinarnych i innych warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej.

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi zaproponować i zaprojektować rozwiązania dotyczące systemu centralnego ogrzewania w tym pomieszczania do instalacji grzewczych. Źródło ciepła do uzgodnienia.        

Przed złożeniem oferty cenowej Zamawiający sugeruje, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej budynku, którego dotyczyć ma dokumentacja projektowa.

Realizując przedmiot zamówienia należy mieć na uwadze założenia przyjęte
w Programie Rewitalizacji Gminy Nowe, gdzie między innymi przewidziano poniższy zakres realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie.

„Projekt obejmuje prace remontowe w budynku filii Centrum Kultury „Zamek” w Rychławie mające stworzyć przestrzeń wykorzystywaną na cele aktywizacji społeczno-gospodarczej. Będą to działania m.in. edukacyjne, animacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz inne działania, w tym z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Budynek wymaga kompleksowego remontu oraz przystosowania do działań miękkich. Teren wokół budynku nie jest zagospodarowany. Do budynku prowadzi nieutwardzona szutrowa droga.

Planuje się przeprowadzić wewnętrzne prace remontowe, tj. wymiana instalacji wewnętrznych, odnowienia pomieszczeń  zaplecza, toalet oraz sali głównej wraz
z korytarzami oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach przedsięwzięcia powstanie także utwardzona droga dojazdowa (500 mb) prowadząca do budynku CK „Zamek” oraz zagospodarowany zostanie teren wokół budynku (nasadzenia zieleni).Wykonanie drogi jest niezbędne, gdyż jest to jedyna droga dojazdowa do budynku. Pominięcie jej w inwestycji sprawi, że potencjalni Beneficjenci projektów miękkich, będą mieli trudności w dotarciu do miejsca integracji i aktywizacji.” PROJEKT POWINIEN OBEJMOWAĆ RÓWNIEŻ ZAPROJEKTOWANIE DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU!

W wyniku rewitalizacji budynku ma powstać przestrzeń, w której realizowane będą projekty społeczne między innymi Kluby Młodzieżowe. Planuje się realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej i integracji społecznej. Do dzieci i młodzieży skierowane będą działania animacyjne, rozwijające ich zainteresowania, zachęcające do samorozwoju, samopomocowe. W ramach działań planuje się m.in. warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje, w tym kompetencje zawodowe.  

 

 

Realizując przedmiot zamówienia należy mieć na uwadze:

- Lokalne kryteria wyboru projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014- 2020,

- Warunki jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno- użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014 - 2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z „Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”,

- Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej i papierowej. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również sporządzenie Karty Informacji Przedsięwzięcia oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.

 

Kod CPV – 71220000 -6 – Usługi projektowania architektonicznego.

 

 

 

 

III.             Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:

1.    Posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2.    Znajdować się sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3.    Posiadać zdolności techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem minimum 2 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej służącej jako opis przedmiotu zamówienia na potrzeby udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych. Każda z usług powinna dotyczyć budynku o powierzchni nie mniejszej niż

 

 

 

IV. Sposób złożenia oferty

1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.

2.     Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3. Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

 

3.     Do oferty należy załączyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi  zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Proponuje się aby wykaz  sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2.

W wykazie prosimy jednoznacznie wskazać jakiego udzielenia zamówienia publicznego dotyczy usługa.

IV.             Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/listem do dnia 23 listopada 2018 r. do godziny 10:00,
w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2        Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

Oferta na zadanie pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie.”

 

Nie otwierać przed 23 listopada 2018 r., godz. 10:15

3.      Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 1 do zapytania – Wzór oferty.

4.      Sposób obliczenia ceny:

                        1) Cena ofertowa musi uwzględniać całkowity koszt realizacji zadania.

2)      Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich.

3)      Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową.

Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

 b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie  z wyżej przedstawionymi zasadami.

 

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (90%) ,

Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 90

cena badanej oferty

                 -  termin wykonania dokumentacji projektowej – 10 %

Obligatoryjny termin wykonania dokumentacji projektowej to 31 grudnia 2018 r. Wykonawca, który zaproponuję krótszy termin wykonania zamówienia o minimum 10 dni, tj. najpóźniej do 21 grudnia 2018 r. w kryterium TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ otrzyma dodatkowe 10 pkt. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje dłuższy niż do 31 grudnia 2018 r. termin wykonania dokumentacji projektowej zostanie odrzucona.  

Wykonawca  może uzyskać maksymalnie 100 punktów,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

VI.             Umowa i termin realizacji zamówienia

1.   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 3 dni od dnia przesłania informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2.      Termin realizacji zamówienia: do 27 lutego 2019 r.

3.      Rozliczenie: Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie o oparciu o fakturę częściową wystawioną po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Faktura częściowa wystawiona będzie na kwotę 60% ceny ofertowej. Pozostała cześć wynagrodzenia w wysokości 40% ceny ryczałtowej zostanie wypłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.  

 

 

 VII. Inne informacje

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, jeżeli w toku niniejszego postępowania Wykonawca udostępni Zamawiającemu swoje dane osobowe lub dane innych osób, w których jest posiadaniu informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, tel. 523337210,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowe jest Pani Agnieszka Stawicka,
e-mail: inspektor@cbi24.pl,

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rewitalizacji Filii Centrum Kultury zamek w Rychławie.” znak sprawy IKS.271.89.2018.ZL prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie Dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania danych osobowych (jeśli zajdzie taka potrzeba) bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO,

-  osoba, w której posiadaniu danych osobowych jest Zamawiajacy ma prawo:

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
( skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- osobie nie przysługuje:

a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO,

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy

2.      Wykaz wykonanych usług

3.      Wzór umowy.

4.      Dokumentacja fotograficzna budynku, którego dotyczy przedmiot umowy.

       

 

 

 

                                                                                       Burmistrz Nowego

                                                                                              Czesław Woliński