Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem informuje, że XXXII sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem.

W programie sesji przewiduje się między innymi:

 

1. Informację Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

2. Sprawozdanie komisji ze spotkania informacyjnego na temat organizacji wypoczynku letniego.

3. Informację o sytuacji w rolnictwie na terenie gminy.

4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Nowe za rok 2020.

5. Debatę nad raportem o stanie Gminy Nowe za rok 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego wotum zaufania.

7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego:

a) przedłożenie sprawozdań (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej),

b) sprawozdanie z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

c) opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku),

d) dyskusja (opinie stałych komisji Rady Miejskiej),

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2020 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- połączenie samorządowych instytucji kultury Centrum Kultury Zamek i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem,

- przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe na lata 2021-2025    z perspektywą na lata 2026-2029”,

- przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Nowem poprzez przeniesienie jego  siedziby,

- zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowem,

- przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe”,

- zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2021,

- zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe na lata 2021-2037.

 

Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii, ze względu na wzajemne bezpieczeństwo i zdrowie apeluję o nieuczestniczenie mieszkańców w sesji.

Transmisja sesji Rady Miejskiej dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl w zakładce Organy – Rada Miejska - Transmisja Sesji Rady Miejskiej
i sesje archiwalne
  oraz na stronie www.gminanowe.pl w zakładce –Moja Gmina.