Rejestracja treści zagranicznego aktu małżeństwa

 

Podstawa prawna

art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.)

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

2. Załączniki:

         - oryginalny odpis zagranicznego aktu małżeństwa (niepodlegający zwrotowi),

         - urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego

  (niepodlegające zwrotowi),

         - oryginał dowodu wpłaty.

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość.

 

Opłaty

za wydanie odpisu zupełnego: 50,00 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002

 

Termin załatwiania sprawy

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 523337234.

Zagraniczny akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych podlega uzupełnieniu - karta usługi: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.