Nowe, dn. 04.05.2018 r.

Znak IKS. 6733.1.2018. RG 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst. Jedn.: Dz. U. z 2017 r.,poz.1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017.,poz.1257 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ NOWEGO

zawiadamia, że w dniu 04.05.2018 r.

 

na wniosek T – MOBILE w jej imieniu Pełnomocnik Pan Marcin Michalski ATEM – Polska  Sp. z o. o.  ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia  , zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego stacji bazowej ORANGE  na dz. nr 114 w obrębie Zdrojewo gmina Nowe.

Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że z treścią zawiadomienia można zapoznać się       w siedzibie Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe, pok. nr 12 w godzinach urzędowania : poniedziałek , środa , czwartek  700-1500, wtorek 700- 1600 , piątek  700 - 1400

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.,poz.1257 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

                                                                                                   Burmistrz Nowego

 

 

Otrzymują:

1.     Strona internetowa Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe,

2.     Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe,

3.     a/a.