Nowe, dnia 16 marca 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.13.2018.MC

                                                               

 

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia
o wartości netto poniżej 30 000 € pn.:

 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/III etap, część I.

Zadanie pn.: Nowe, mury miejskie ( XIV-XVI wiek); roboty ratownicze i prace budowlano – konserwatorskie – Etap III, część I.

 

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm). Zamówienie udzielane jest z pominięciem ustawy na podstawie art. 4 pkt 8.

 

I.                 Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Roman Gużyński,

tel. 052 33 37 232.   

II.     Przedmiot zamówienia

1.      Nazwa przedmiotu zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/III etap, część I.

Zadanie pn.: Nowe, mury miejskie ( XIV-XVI wiek); roboty ratownicze i prace budowlano – konserwatorskie – Etap III, część I.

 

KOD CPV – 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

 

2. Szczegółowo zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do zapytania - Wzór umowy.

3. Wykonawca w celu sporządzenia oferty zobowiązany jest zapoznać się
z dokumentacją przetargową do zamówienia na roboty budowlane pn.: Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/III etap, część I. Zadanie pn.: Nowe, mury miejskie ( XIV-XVI wiek); roboty ratownicze i prace budowlano – konserwatorskie – Etap III, część I oblikowaną na stronie www.bip.gminanowe.pl w zakładce Zapytania ofertowe z art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

 

III.             Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

1.      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi

posiadać uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień.

2.       Wykonawca ubiegający się o udzieleni zamówienia zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem minimum 3 usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, w tym minimum 1 usługi nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi konserwację lub renowację zabytku wpisanego do Rejestru zabytków o łącznej wartości robót budowlanych dla wszystkich 3 inwestycji nie mniejszej niż 600.000,00 zł netto.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunku wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz  usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy            – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi  zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Proponuje się aby wykaz  sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

 

IV. Sposób złożenia oferty

1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.

2.     Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.     Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

W przypadku składania oferty przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

IV.             Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/ listem do dnia 23 marca 2018 r. do godziny 13:00,
w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2        Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

Oferta na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji pn.:

Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych

na terenie Nowego/III etap, część I.

Zadanie pn.: Nowe, mury miejskie ( XIV-XVI wiek);

roboty ratownicze i prace budowlano – konserwatorskie – Etap III, część I.

 

 

Nie otwierać przed 23 marca 2018 r., godz. 13:00

3.      Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym została określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4.      Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 1 do zapytania – Wzór oferty.

 

V.           Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (100%) ,

 

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów,

2.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (100 pkt).

3.   Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

 IV. Umowa i termin realizacji zamówienia

1.   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 3 dni od dnia przesłania informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej.

a)           Termin realizacji zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego trwać będzie przez okres realizacji inwestycji. Planuje się termin realizacji inwestycji od 01.06.2018 r. do 01.10.2018 r. Jednocześnie zamawiający informuje, że istnieje możliwość zmiany terminu w sytuacji nie podpisania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy o dofinansowanie inwestycji, co uniemożliwi przekazanie placu budowy w terminie i planowane rozpoczęcie robót od 1 czerwca 2018 r. 

Załączniki:

1.      Wzór umowy.

2.      Wykaz usług.

3.      Formularz ofertowy.