Nowe, dnia 31 stycznia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.9.2018.RG(PP)

 

 

                                                               Wg rozdzielnika

 

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 € pn.: Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją-

„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi”

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8). W związku z tym, że inwestycja współfinansowana jest ze środków PROW na lata  2014 – 2020 procedura wyboru wykonawcy  przeprowadzona jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

 

I.             Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Roman Gużyński,

tel. 052 33 37 232.   

II.   Przedmiot zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją-Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi”.

KOD CPV – 71520000-9 – Usługi nadzoru inwestorskiego

 

2. Szczegółowo zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do zapytania - Wzór umowy.

3. Wykonawca w celu sporządzenia oferty zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją przetargową do zamówienia na roboty pn.:

      Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i   

        Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi”.

              O publikowaną na stronie www.bip.gminanowe.pl w zakładce Zapytania ofertowe z art. 4   

            pkt. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

 

III.         Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

1.     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować minimum:

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej,

 Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty oświadczenie, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował wymienioną osobą – Załącznik Nr 2.

2.      Wykonawca ubiegający się o udzieleni zamówienia zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem minimum 3 usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą branże: sanitarną o łącznej wartości robót dla wszystkich 3 inwestycji nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł netto.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunku wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz  usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi  zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Proponuje się aby wykaz  sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 3.

3.     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IV. Sposób złożenia oferty

1.Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.

2.    Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)    zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.    Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

W przypadku składania oferty przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

IV.          Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.     Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/ listem do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 14:00, w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2      Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

Oferta na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót  prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi”.

 

Nie otwierać przed 12 lutego 2018 r., godz. 14:00

3.     Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym została określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4.     Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 4 do zapytania – Wzór oferty.

 

V.         Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (100%) ,

 

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów,

2.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (100 pkt).

3.   Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

 

VI.          Umowa i termin realizacji zamówienia

1.   Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 3 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2.     Termin realizacji zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego trwać będzie przez okres realizacji inwestycji. Planuje się termin realizacji inwestycji do 31.05.2018 r. Jednocześnie zamawiający informuje, że istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacja zamówienia w  sytuacji wyrażenia przez IZ RPO WKP 2014 – 2020 zgodny, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy
o dofinansowanie,
na zamianę terminu kwalifikowalności wydatków. Ostateczny termin realizacji zamówienia zależeć będzie od ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków, jednak nie będzie dłuższy niż do 31.08.2018 r.

 

 

 

Otrzymują:

1.     wg rozdzielnika,

2.     strona internetowa zamawiającego,

3.     a/a.

 

Załączniki:

1.     Wzór umowy.

2.     Oświadczenie o osobach.

3.     Wykaz usług.

4.     Formularz ofertowy.