Nowe, dnia 24 kwietnia 2017r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  PARTNERA

 

Gmina Nowe  / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca  2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016 poz. 217 ) informuje o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych.

 

W celu wspólnej realizacji projektów komplementarnych  pt.:

1.         Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11;

2.         Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11.

 

Wykaz złożonych ofert partnerstwa: Fundacja Aktywizacji i Integracji ul. Kościuszki 2 86-170 Nowe.

Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych jako partnera do realizacji projektów komplementarnych wybrano

Fundację Aktywizacji i Integracji, ul. Kościuszki 2 86-170 Nowe.

 

                                                                                  Burmistrz Nowego

                                                                                   Czesław Woliński