Nowe, dnia 28 grudnia 2016r.

 

 

 

Nasz znak: IKS.271.84.2016.RG(PP)

Wg rozdzielnika

 

                  Burmistrz Nowego, zwraca się z zapytaniem ofertowym na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowe, ich transport, przyjęcie i utrzymanie w schronisku. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych (art.4 pkt 8).

 

I Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, tel. 52 33 27 210, fax. 52 33 28 466.         

Kontakt w sprawie: Leszek Cejrowski,

tel. 52 33 37 250,  fax. 52 33 28 466.   

II Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowe, ich transport, przyjęcie i utrzymanie w schronisku.

III Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Zakres zamówienia obejmuje: odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowe, ich transport, przyjęcie i utrzymanie w schronisku.

2. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą świadczone na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w uwzględnieniem w szczególności:

   1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 1539 z późn. zm.),

   2) innych aktów prawnych związanych z realizacją usługi będących przedmiotem zamówienia wydanych na podstawie ustaw i rozporządzeń,

   3)  postanowień niniejszego zapytania ofertowego.

3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:

3.1 odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowe do schroniska, obejmujące:

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt pozostających bez opieki, swobodnie przemieszczających się, stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, urządzeniami i środkami, które nie spowodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadają mu cierpienia,

2) zapewnienie pomocy lekarsko- weterynaryjnej podczas akcji odławiania i transportu zwierząt,

3) czynność odławiania i transportu zwierząt bezdomnych realizowana będzie przez Wykonawcę w systemie codziennym, nie wyłączając sobót, niedziel i świąt,

4) czas podjęcia interwencji ustala się na maksymalnie 5 godzin, a w przypadku zwierząt stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt – do 1 godziny.

5) transport zwierząt powypadkowych, na zlecenie pracownika Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowe, do wskazanej przychodni dla zwierząt.

6) usługa wykonywana będzie na zlecenie pracownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowe.

3.2 zapewnieniu opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Nowe umieszczonymi w schronisku, obejmujące:

1) Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zwierząt codziennie, nie wyłączając sobót, niedzieli oraz świąt,

2) Wykonawca zobowiązuje się do starannego, rzetelnego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, w sposób spełniający warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 1539) oraz sprawowania opieki nad zwierzętami,

3) objęcie opieką polega na zapewnieniu zadaszonych pomieszczeń lub boksów z legowiskami i dostępem światła dziennego, chroniących je przed zimnem, upałami oraz opadami atmosferycznymi, umożliwiających zwierzętom zaspokojenie potrzeb fizjologicznych m.in.: dostęp do wody zdatnej do picia i odpowiedniej karmy, możliwość wypróżnień, możliwość ruchu w sposób gwarantujący prawidłowy rozwój zwierząt i nie kłócący się z ich potrzebami,

4) zapewnienie stałej opieki lekarsko- weterynaryjnej zwierzętom podczas pobytu w schronisku,

5) leczenie przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie,

6) poszukiwanie nowych domów dla zwierząt przyjętych do schroniska i przekazywanie do adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe,

7) sterylizacja suk,

8) usypianie ślepych miotów,

9) czipowanie- zgodnie z wiedzą weterynaryjną- zwierząt, które nie są już wcześniej oznakowane identyfikatorem elektronicznym, w momencie przyjmowania do schroniska,

10) okres objęcia opieką liczy się od momentu odłowienia zwierzęcia do czasu przekazania go do adopcji lub jego śmierci,

11) usługa wykonywane będzie na zlecenie pracownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowe.

3.3 prowadzeniu ewidencji przyjętych przez Wykonawcę zwierząt z terenu Gminy Nowe oraz przekazywaniu Zamawiającemu kwartalnych informacji dotyczących:

1) ilości odłowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt wraz z podaniem: daty i miejsca odłowienia, rasy, maści, płci i przybliżonego wieku odłowionego zwierzęcia oraz informację o podmiocie zgłaszającym potrzebę odłowienia,

2) ilości przyjętych do schroniska zwierząt wraz z podaniem: daty przyjęcia, kastracji/ sterylizacji oraz adopcji/ucieczki/zgonu/eutanazji, płci, rasy, maści, przybliżonego wieku oraz numeru czipa przyjętego do schroniska zwierzęcia.

Szacowana liczba zwierząt do odłowienia, transportu, przyjęcia i utrzymania w schronisku – około 20 sztuk.

4. Kod CPV

   85.20.00.00- 1

5. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

   1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy składają oferty na całość zamówienia.

   2) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.

IV Termin

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.

V Tryb postępowania

1.Pisemne  oferty wraz z załącznikami prosimy  przesyłać  pocztą elektroniczną (w formie skanów) na adres: ochrona@gminanowe.pl  lub złożyć osobiście/ za pośrednictwem operatora pocztowego/ posłańca w kopercie oznaczonej: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowe, ich transport, przyjęcie i utrzymanie w schronisku” do dnia 4 stycznia 2017 r. do godziny 09:00, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe pok. nr 26   (decyduje data wpływu oferty na skrzynkę mailową lub do Urzędu Gminy w Nowem). 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym.

4. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

5. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informację z zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty, zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub zakończenia przed terminem postępowania bez podania przyczyny.  

VI Warunki, które muszą spełnić wykonawcy:

1.   posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności

      Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

      a) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt w przypadku posiadania schroniska zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.),

      b) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 1539 z późn. zm.) lub zgłoszenie ( z potwierdzeniem przyjęcia), o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

      Powyższe zezwolenia wymienione w ust. 1 lit. a) i b) winny być ważne co najmniej do dnia 31.12.2017r.

Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów: zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt w przypadku posiadania schroniska zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.) i zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 1539 z późn. zm.) lub zgłoszenie (z potwierdzeniem przyjęcia), o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy. Powyższe zezwolenie winno być ważne co najmniej do dnia 31.12.2017r., przedłożonych przez Wykonawcę, metodą oceny: spełnia/ nie spełnia.

2.   dysponowanie odpowiednim potencjałem techniczny:

      Zmawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji niniejszego zamówienia następującym potencjałem technicznym:

      a) aplikatorem – co najmniej 1 sztuka,

      b) chwytakiem – co najmniej 1 sztuka,

      c) klatką żywo łapką – co najmniej 1 sztuka,

      d) klatką transporterką – co najmniej 1 sztuka,

      e) pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt – co najmniej 1 sztuka.

 

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi i urządzeń technicznych (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia waz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

VII Zawartość oferty:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1.      Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt w przypadku posiadania schroniska zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.)

2.      Kserokopię potwierdzoną ze zgodność z oryginałem zezwolenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 1539 z późn. zm.) lub zgłoszenie (z potwierdzeniem przyjęcia), o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

3.      Oryginał wykazu narzędzi i urządzeń technicznych (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia waz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Ponadto to oferty należy dołączyć:

1.      Formularz ofertowy.

2.      W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwa załączonego w oryginale lub kopii poświadczonej za godność z oryginałem.

3.      W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania w niniejszym postępowaniu.  

Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały spełniania warunków udziału w postępowaniu, oferta ta nie będzie rozpatrywana. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona. Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona w oparciu o kryterium najniższej ceny.

VIII Kryteria

1. Oferta musi zawierać cenę:

Cenę ryczałtową za odłów i transport jednego psa z terenu Gminy Nowe do schroniska (brutto oraz stawka podatku VAT) i cenę ryczałtową za zapewnienie opieki nad jednym bezdomnym psem z terenu Gminy Nowe umieszczonym w schronisku (brutto oraz stawka podatku VAT).

2. Ocena ofert zgłoszonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe obejmuje następujące kryteria:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyskała najwyższą liczbę punktów i spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

1) Cena ryczałtowa za odłów i transport jednego psa z terenu Gminy Nowe do schroniska (brutto)– znaczenie 50 pkt.

2) Cena ryczałtowa za zapewnienie opieki nad jednym bezdomnym psem z terenu Gminy Nowe umieszczonym w schronisku (brutto) – znaczenie 50 pkt

 

         Najniższa zaoferowana cena,

         spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C1 = ------------------------------------------------------------------ x 50 [pkt]

         Cena zaoferowana w ofercie badanej

      

         Najniższa zaoferowana cena,

         spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C2 = ------------------------------------------------------------------ x 50 [pkt]

         Cena zaoferowana w ofercie badanej

 

 

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. Łączna punktacja oferty zostanie przyznana poprzez zsumowanie punktacji jednostkowej (C1 + C2 = C).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.

·         W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Cena w ofertach dodatkowych nie może być wyższa niż cena w ofercie podstawowej.

 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się według następującej zasady:

1)  ryczałt za odłów i transport jednego psa z terenu Gminy Nowe do schroniska – Kwota za odłów i transport jednego psa,

2) ryczałt za zapewnienie opieki nad jednym bezdomnym psem z terenu Gminy Nowe umieszczonym w schronisku – Kwota za zapewnienie opieki nad jednym bezdomnym psem.

 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia.

Uwaga: wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

 

IX Zmiana umowy

1.      Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego                         z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT),

b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński