IKS.524.5.2012 .ZL                                                                                Nowe 21.12.2012

 

 

 

                                                                       Organizacje Pozarządowe

                                                                       Gminy Nowe

 

 

 

    Szanowni Państwo

 

  W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez  Gminę Nowe otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2013 r. Burmistrz  Nowego  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  W komisjach konkursowych  winni uczestniczyć dwaj przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych, co spełnia wymóg zawarty w znowelizowanej ustawie                  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia  11 stycznia    2013 r. do biura obsługi klienta Urzędu Gminy Nowe  na  formularzu (formularz do pobrania ze strony internetowej). Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są   w formularzu).
      Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Nowe w godzinach pracy urzędu. Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz  umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.
    Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.
  

    Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Nowego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie.  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Nowe telefon: 52 33 37 210, 52 33 37 214,  email: nowe@gminanowe.pl,

 

 

                                                                                                            Zastępca Burmistrza
                                                                                                               Zbigniew Lorkowski

Otrzymują:

Organizacje pozarządowe zgodnie z rozdzielnikiem