WYPRZEDAŻ POSIADANYCH, ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

(dotyczy przedsiębiorców, których zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasło)

 

 

Podstawa prawna

 

 

1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r. poz.1356).

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).

 

 

Tryb załatwienia

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów

    alkoholowych składa się do Burmistrza Nowego (załącznik nr 1).

 

2. Wniosek składa przedsiębiorca, któremu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasło z powodu:

- likwidacji punktu sprzedaży,

- upływu terminu ważności zezwolenia,

- zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

- zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

- niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie

  sprzedaży w roku poprzednim do dnia 31 stycznia roku następnego,

- niedokonania opłaty w określonej wysokości i w określonych terminach (tj. do 31 stycznia, 31 maja
   i 30 września danego roku kalendarzowego).

 

3. Burmistrz Nowego, na wniosek przedsiębiorcy, wydaje zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej),
w którym określa termin na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

 

4. Termin na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

 

                                                           Tryb odwoławczy

 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego.

 

 

Opłata

 

Za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wnoszona jest opłata na rachunek gminy, która wynosi:

 

- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz

   piwa,

- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18%

   alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy w Nowem, plac św. Rocha 5 86-170 Nowe, pokój nr 34 (II piętro), Biuro Obsługi Interesanta (parter), telefon 523327218, email: kadry@gmianowe.pl

 

 

 

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.