TRANSPORT DROGOWY OSÓB

 

Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Nowe wymaga zezwolenia Burmistrza Nowego.

                                              

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DZ. U. z 2007 roku Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wydanie zezwolenia

 

1. Zezwolenie to decyzja administracyjna wydana przez Burmistrza Nowego.

 

2. Wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy, na czas oznaczony, tj. do 5 lat (przewozy regularne

    i specjalne).

 

3. Zezwolenie określa m.in.

  - warunki wykonywania przewozów;

  - przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe

    przewozów;

  - miejscowości, w których znajdują się przystanki (przy przewozach regularnych osób)

 

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się kserokopię licencji i poniżej wymienione dokumenty:

 

a) dla przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym:

 - proponowany rozkład jazdy, który uwzględnia: przystanki, godziny odjazdów środków transportowych,

   długość linii komunikacyjnej (w km), odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów   

   niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

 - schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

 - potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich

   właścicielami lub zarządzającymi,

 - zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych,

 - cennik,

 - wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;

 

b) dla przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym:

  - informacja o grupie osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

  - proponowany rozkład jazdy, który uwzględnia: przystanki, godziny odjazdów środków transportowych,

    długość linii komunikacyjnej (w km), odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów

    niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

  - schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

  - potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich

    właścicielami lub zarządzającymi.

 

 

5. Obowiązki przewoźnika:

  - zgłaszanie na piśmie Burmistrzowi Nowego zmian danych zawartych w załącznikach do wniosku (pkt. 4)

    w terminie 14 dni od daty ich powstania,

  - jeśli te dane zawarte są w zezwoleniu, złożenie wniosku o zmianę zezwolenia.

 

6. Zezwolenie, które jest decyzją administracyjną wydaje się w oparciu o Kodeks Postępowania

   Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

                                                           Zmiana zezwolenia

 

1. Zezwolenie jest zmieniane na wniosek jego posiadacza w przypadku zmiany:

  - oznaczenia przedsiębiorcy,

  - siedziby i adresu przedsiębiorcy.

2. Zezwolenie może być zmienione w przypadku zmiany przebiegu linii regularnej, rozkłady jazdy, zwiększenia

    pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych

    przystanków.

 

                                                           Wygaśnięcie zezwolenia

 

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 - zrzeczenia się zezwolenia, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy wszczęto postępowanie przeciwko posiadaczowi

   zezwolenia o jego cofnięcie,

 - upływu terminu, na które zostało wydane,

 - śmierci posiadacza zezwolenia,

 - likwidacji albo postanowienia o upadłości przedsiębiorcy, któremu zostało udzielone.

 

                                                           Cofnięcie zezwolenia

 

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 - cofnięcia licencji,

 - naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu,

 - niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych, co

   najmniej przez 3 miesiące,

 - odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia powierzenie wykonania

   przewozu innemu przewoźnikowi zgodnie z zapisem art. 5 ustawy Prawo przewozowe tj. przewoźnik może

   powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże

   ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne.

 

                                                           Tryb odwoławczy

 

Od zezwolenia wydanego przez Burmistrza Nowego przysługuje stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.

 

                                                          

Opłaty

 

1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze

   Gminy Nowe pobiera się opłatę:

 

a) dla przewozu regularnego, gdy zezwolenie jest ważne do:

  - do 1 roku  100,00 zł,

  - do 2 lat     150,00 zł,

  - do 3 lat     200,00 zł,

  - do 4 lat     250,00 zł,

  - do 5 lat     300,00 zł;

 

b) dla przewozu specjalnego – wynosi 50% odpowiedniej opłaty, o której mowa w lit. a).

 

2. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla przewozu regularnego i specjalnego, dla każdego pojazdu zgłoszonego

    we wniosku o udzielenie zezwolenia – opłata wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 

3. Za przedłużenie ważności zezwolenia dla przewozu regularnego i specjalnego pobiera się opłatę w wysokości

    takiej, jak za wydanie zezwolenia.

 

4. Za zmianę zezwolenia dla przewozu regularnego i specjalnego pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty za

    wydanie zezwolenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów


Biuro Obsługi Klienta lub pokój nr 34 , Urząd Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe.

 

Wszelkie informacje, wnioski wraz z załącznikami są dostępne w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 34

(II piętro) lub w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub pod numerem telefonu 523337218.