Nowe, dnia 2 lipca 2012 roku

Znak: IKS.602.4.2012.LC

 

 

INFORMACJA
o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu 

Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) – d) i art. 33 - 35 i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Burmistrz Nowego zawiadamia, że na wniosek:


Architekta Łukasza Biernackiego z Biura Architektonicznego – Łukasz Biernacki  ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, pełnomocnika inwestora Pomorskiej Fabryki Mebli Spółka z o.o., ul. Fabryczna 5, 86-170 Nowe

 

wszczęta została procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.

 

„Przeniesienie instalacji technologicznej zakładu ( instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 – ob. ewid Nowe”,

 

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, wraz z płyta CD zawierająca kartę informacyjną, pełnomocnictwo, odpis aktualny z KRS, wypisy z rejestru gruntów, potwierdzenia przelewów opłaty skarbowej, mapy zasadnicze w skali 1:500.

 

 Przedmiotowy wniosek zamieszczono w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Nowem (www.bip.gminanowe.pl - dział: ochrona środowiska-zakładka: decyzje środowiskowe).
 
Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na przeniesieniu instalacji technologicznej zakładu ( instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 – ob. ewid Nowe oraz wykonaniu prac w istniejących halach w zakresie modernizacji instalacji wewnętrznej sanitarnej, stolarki okiennej oraz dociepleniu ścian istniejących budynków i pomieszczeń do których zostanie przeniesiona cała instalacja, wyrównaniu posadzki betonowej w wyznaczonych miejscach, usytuowaniu w wyznaczonym pomieszczeniu urządzeń ( kompresorów, zbiorników ciśnieniowych ), remoncie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, adaptacji na piętrze pomieszczeń administracyjno-biurowych

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) zakwalifikowano do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowego. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.) Burmistrz Nowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.

 Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 11), w godzinach 7.00 – 15 00 w terminie 21 od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej
www.bip.gminanowe.pl (dział: ochrona środowiska; zakładka: decyzje środowiskowe), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem .

 

 

 

                                                                                                                 Z - up Burmistrza

                                                                                                                  Roman Gużyński

 

 

 

 

 

 


Otrzymują:- BIP Urzędu Gminy  w Nowem

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

-  wg rozdzielnika

 - a/a