REJESTR 

INSTYTUCJI  KULTURY

GMINY  NOWE

 

 

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna  nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona  nazwa instytucji  kultury

Siedziba i adres instytucji  kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu ,

z którym organizator współnie prowadzi instytucję Kultury

Akt o utworzeniu instutucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1   

 

 

 2012.04.30

Centrum Kultury Zamek

 

 

 

Plac Zamkowy 3 86-170 Nowe

 

Gmina Nowe

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/115/93

z dnia

28-05-1993

 

Uchwała Rady Miejskiej nr XXiV/115/93

z dnia 28-05-1993

(nieaktualna)

 

Uchwała nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 21-12-2015

(aktualna)

 

2

 

2012.04.30

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem

 

 

 

Plac Zamkowy 3 86-170 Nowe

 

Gmina Nowe

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Nowem

nr XXXVIII/230/2009 z dnia 30-12-2009

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Nowem

nr XXXVIII/230/2009 z dnia 30-12-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez :

1/ otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2/ wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony .

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej

Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w  rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku , na adres wskazany we wniosku lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie upoważnionej , za pisemnym potwierdzeniem odbioru .

Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego .

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru , księgi rejestrowej , oraz akt rejestrowych jest Główna księgowa Urzędu Gminy w Nowem Jolanta Madziąg / pokój nr. 22 /.

Wniosek o odpis składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem pokój nr 5.

Podstawa  Prawna :

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia

rejestru instytucji  kultury .

( Dz. U , poz. 189 z 2012 r.