OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Nowego informuje, że w dniu 14 lutego 2011 r. na wniosek firmy EKO-TANK spółka z o.o. z siedzibą w Osiu (86-150) przy ulicy Rynek 6, reprezentowanej przez prezesa zarządu Pana Wiesława Nikel, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wniosek dotyczy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń infrastruktury technicznej – 13 jednakowych wiatraków typu VESTAS V112 – 3MW, na nieruchomościach w obrębie Mątawy, gmina Nowe, oznaczonych nr ewidencyjnymi 2 – 4 turbiny, 3/72 – 1 turbina, 3/74 – 2 turbiny, 170/2 – 2 turbiny, 172/2 (nr działek po podziale 172/3, 172/4, 172/5, 172/6) – 2 turbiny, 173/3 (nr działek po podziale: 173/5, 173/6, 173/7) – 1 turbina, 173/4 – turbina.

Sprawa załatwiana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm). Zgodnie z art. 6 ust. 2 przywoływanej ustawy „
Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:

1)   zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;

2)   ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.”

Art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) stanowi, że „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”

Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe
i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nie posiadające osobowości prawnej (art. 29 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Burmistrz Nowego przyznał status strony w postępowaniu prowadzonym na wniosek firmy EKO-TANK spółka z o.o. właścicielom nieruchomości, na których ma zostać zlokalizowana inwestycja, oraz właścicielom nieruchomości sąsiednich. Osoby te zostały zawiadomione o wszyciu postępowania na piśmie.

Pozostałe osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu na prawach strony, mogą wystąpić do Burmistrza Nowego z wnioskiem o przyznanie statusu strony. We wniosku należy wskazać swój interes prawny. Z żądaniem można występować do czasu zakończenia postępowania.

 

 

Obwieszczenie upubliczniono:

1)      tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem

2)      tablica ogłoszeń w sołectwie Mątawy

3)      Biuletyn Informacji Publicznej