Zawarcie malżeństwa w formie cywilnej

Podstawa prawna
art.1§1, art.3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1946 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.) oraz art.
76-80, art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.).

Wymagane dokumenty
- 
do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

W przypadku, gdy jedną osobą jest cudzoziemiec:
- do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,
-  odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu wraz z urzędowym  tłumaczeniem
 
  dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które uprzednio pozostawały w związku małżeńskim),
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju
  cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające
 
 od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Opłaty
za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł.
na konto Urzędu Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002

Termin załatwienia sprawy 
od ręki

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

Tryb odwoławczy
Wniosek do Sądu Rejonowego w Świeciu terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC
o przyczynach odmowy.

Dodatkowe informacje
Zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Nowem, Plac Św. Rocha 5, Tel. 52 333 72 34.
Zapewnienie ważne jest przez okres sześciu miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć
 małżeństwo.
Związek małżeński może być zawarty najwcześniej po upływie jednego miesiąca od złożenia zapewnienia o braku
przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.
Z ważnych powodów Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wydać zezwolenie  na skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania.
Termin ślubu można zarezerwować telefonicznie z półrocznym wyprzedzeniem.