Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego

 

Podstawa prawna

art. 104-107 ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.2064 j.t).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą

2. Załączniki:

- oryginalny odpis zagranicznego aktu urodzenia (niepodlegający zwrotowi),

- urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (niepodlegające zwrotowi),

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość.

4. Oryginał dowodu wpłaty.

 

Opłaty

Za wydanie odpisu zupełnego: 50,00 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.

 

Termin załatwiania sprawy

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

Wnioski wraz z dokumentami składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 523337234.

Zagraniczny akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych podlega uzupełnieniu - karta usługi: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego).