Udostępnienie danych z gminnego zbioru meldunkowego, ewidencji wydanych

i unieważnionych dowodów osobistych

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz  wniosku oraz

- wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących

  o interesie prawnym w pozyskaniu danych),

- uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych,

- dowód dokonania opłaty.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, tel. 52 333 72 34  w godz. od 700 do 1500.

 

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby) zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31,- zł, którą można uiścić w
Kasie, w godz. od  8.00 do 14.00, lub dokonać przelewu na rachunek bankowy
Urząd Gminy w Nowem
Bank Spółdzielczy w Nowem
Nr 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.
Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

 

Termin załatwienia sprawy

W terminie 7 dni od złożenia wymaganych dokumentów.
W sprawach szczególnie skomplikowanych do 1 miesiąca.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz i sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz.1298),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodó osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353).

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Inne informacje

Informację o danych osobowych uzyskuje się po złożeniu formularza (druku) wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną.

Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważnienia do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania lub udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie uniemożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Istnieje jedynie możliwość uzyskania informacji z prowadzonego zbioru ewidencji ludności o aktualnych i byłych mieszkańcach Nowego