Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego

 

Wymagane dokumenty

Przy wymeldowaniu należy stawić się osobiście i przedstawić wypełniony formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące  oraz:

- dowód osobisty, paszport (cudzoziemcy)w uzasadnionych przypadkach inny dokument

   pozwalający ustalić tożsamość osoby (do wglądu),

- wojskowy dokument osobisty - dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony (do  wglądu).

Wymeldowania z pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem zamierzonego czasu pobytu dokonuje się ustnie.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, parter,  tel. 52 333 72 34, w godz. od 700 do 1500.

 

Opłaty

Brak opłat.

 

Termin załatwienia sprawy

W dniu złożenia wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego

   terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn.

   zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania

  i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji

   wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Czynność rejestracyjna.

 

                                                                     Inne informacje

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy wymeldowania:

1/ wymeldowanie z pobytu stałego,

2/ wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące (jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się).

Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu, jeżeli nieletni nie posiada dokumentu tożsamości przedstawia jej odpis skrócony aktu urodzenia.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się we właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu urzędzie gminy - najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót we właściwym urzędzie gminy. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia