<>

 

Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego

 

 

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony formularz zgłoszenie pobytu stałego -  lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące  oraz:

- osoby meldujące się na pobyt stały z innej miejscowości, przedstawiają zaświadczenie o wymeldowaniu się

  z poprzedniego miejsca pobytu stałego,

- do wglądu tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty wynajmującego, najemcy, właściciela lokalu,

- dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby (do wglądu),

- wojskowy dokument osobisty - dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony (do

      wglądu),

- bosoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumentu tożsamości przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,

- cudzoziemiec, dokonując zameldowania na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania, oraz przedstawia

  kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta

  długoterminowego Wspólnot Europejskich, statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany albo zezwolenie na

  osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu

  uchodźcy w RP lub o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany (art. 26 ust. 1 ustawy o ewidencji Ludności i dowodach

   osobistych),

- obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa

  członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania  na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do

   zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży

   lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający

   prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

   - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (art. 26

   ust. 2 ustawy o ewidencji Ludności i dowodach osobistych).

Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w obecności najemcy (najemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu po okazaniu tytułu prawnego do lokalu (do wglądu) na ustny wniosek, zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, parter, tel. 52 333 72 34, w godz. od 700 do 1500.

 

Opłaty

Brak opłat

 

Termin załatwienia sprawy

W dniu złożenia wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna

 

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego

   terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn.

   zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania

  i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności

  i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Czynność rejestracyjna.

 

Inne informacje

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania:

1/ zameldowanie na pobyt stały,

2/ zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiąc

    odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od

    obowiązku wymeldowania się,

3/ zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce. Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu, jeżeli nieletni nie posiada dokumentu tożsamości przedstawia jej odpis skrócony aktu urodzenia.

Osoby posiadające przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub kartę powołania są zobowiązane do osobistego powiadomienia o zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące właściwego WKU, nie później niż w dniu dokonania czynności meldunkowej