Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

 

Wymagane dokumenty

Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz

- do wglądu posiadany dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający ustalić

   tożsamość osoby (ze zdjęciem),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, tel. 52 333 72 34  w godz. od 700 do 1400.

 

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł., którą można uiścić w Kasie, w godz. od  8.00 do 14.00, lub dokonać przelewu na rachunek bankowy
Urząd Gminy w Nowem
Bank Spółdzielczy w Nowem
Nr 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.

 

Termin załatwienia sprawy

Najpóźniej do 7 dni od daty wpływu podania.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993

  z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego

   terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania

  i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności

  i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

·                                

Tryb odwoławczy

Na wydane postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Inne informacje

W przypadku ubiegania się o dotację mieszkaniową - potwierdzenia wypełnionych wniosków dokonuje się bezpłatnie