Nadanie numeru PESEL

 

 

Wymagane dokumenty

1. Dla osób posiadających stałe zameldowanie lub czasowe trwające ponad 3 miesiące na terenie Gminy Nowe

    nadanie numeru PESEL następuje z urzędu.

2. Nadanie numeru PESEL dla osób, które pozostają bez zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający

   ponad 3 miesiące, a odrębne przepisy przewidują potrzebę jego posiadania – następuje na podstawie

   umotywowanego pisemnego wniosku o nadanie numeru PESEL  składanego bezpośrednio do ministra właściwego do

   spraw wewnętrznych pod adresem: Departament Ewidencji Państwowych MSWiA, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106

   Warszawa wraz z odpisem skróconym aktu urodzenia, a w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński

   odpisem skróconym aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Św. Rocha 5, pok. 1, tel. 52 333 72 34, w godz. od 700   do 1500 .

 

Opłaty

Brak opłat.

 

Termin załatwienia sprawy

W terminie 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993

  z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania

  i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności

  i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

W przypadku niezgodności występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie nowego numeru PESEL.

Numer PESEL podlega zmianie w przypadku: sprostowania daty urodzenia osoby, dla której był nadany; sporządzenia nowego aktu urodzenia; stwierdzenia faktu wprowadzenia w błąd organu co do tożsamości osoby, dla której był nadany