Nowe, dnia 24 lipca 2009 roku

 

Znak: IKS/7624/08/09

 

I N F O R M A C J A


 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), podaję do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
danych wniosku złożonego przez:


Tadeusza Mielewczyka – Prezesa Zarządu

PUiP „REDGAZ”

75-205 Koszalin

ul. BoWiD 9k.


pełnomocnika :


Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

 80-858 Gdańsk

 ul. Wałowa 41/43w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

 

„Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I stopnia w m. Nowe n/Wisłą  o Q=3500 Nm3/ h"

 

Do Burmistrza Nowego wpłynął wniosek Pana Tadeusza Mielewczyka pełnomocnika Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I stopnia w m. Nowe n/Wisłą  o Q=3500 Nm3/ h, która zlokalizowana zostanie na działkach nr 2/4 i 2/5 ( ob. Kozielec ). Przebudowa stacji polegać będzie na posadowieniu na istniejących fundamentach w miejsce istniejących obudów na ogrodzonym terenie kontenerów nawanialni wtryskowej gazu oraz stacji.

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl  .

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowego

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Nowego po zasięgnięciu opinii Starosty Świeckiego, działającego w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

 

Wnioskodawca nie ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Nowem Plac Św. Rocha 5 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 11) w godzinach 7.00 – 15.00, codziennie w dni robocze, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowego.

Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem i Sołectwa Bochlin oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl   ( zakładka decyzje środowiskowe ).

 

                                                                                                        Burmistrz Nowego
                                                                                                        Stanisław Butyński


Otrzymują:

1.       BIP Urzędu Gminy w Nowem

2.       tablica ogłoszeń na piętrze Urzędu Gminy w Nowem oraz Sołectwa Bochlin

3.       Wnioskodawca

4.       wg rozdzielnika

5.       a/a