Nowe, dnia 20 lutego 2009 roku

 

Znak: IKS/7624/04/09

 

                                                                  I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), w związku z pkt 10a załącznika II Dyrektywy 85/337/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

UBOJNIA ZWIERZĄT

                                                                      LUCYNA HAJKA

MILEWKO 20

86-170 NOWE

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego garażu na budynek produkcyjny oraz dobudowanie do chłodni mięsa pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię”


 

Do Burmistrza Nowego wpłynął wniosek Pani Lucyny Hajki, właścicielki Ubojni Zwierząt w Milewku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego zmianie sposobu użytkowania istniejącego garażu na budynek produkcyjny oraz dobudowanie do chłodni mięsa pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię. Inwestor planuje w przebudowanych i dobudowanych pomieszczeniach produkcję wędlin i wędzonek w ilości 5 ton na miesiąc.

 

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl  .

 

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowego

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Nowego po zasięgnięciu opinii Starosty Świeckiego, działającego w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

 

Wnioskodawca nie ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Nowem Plac Św. Rocha 5 w referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 11) w godzinach 7.00 – 15.00, codziennie w dni robocze, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowego.

 

Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl   ( zakładka decyzje środowiskowe ).

        

                                                                                                                                  /Burmistrz Nowego/
                                                                                                                                   Stanisław Butyński
 

Otrzymują:

1.       BIP Urzędu Gminy w Nowem

2.       tablica ogłoszeń na piętrze Urzędu Gminy w Nowem

3.       Wnioskodawca

4.       wg rozdzielnika

5.       a/a