UCHWAŁA  NR XXV/142/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia  26  listopada 2008 r.

 

sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.

 

 

       Na podstawie  art. 19 pkt.1 lit.b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844 , z  późn. zm.1 ) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 8, art.. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.2) oraz  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych  granic stawek kwotowych  podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M. P. Nr 59 , poz. 531) uchwala się co następuje:

 

§ 1.1. Stawka opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających w celach turystycznych,

          wypoczynkowych lub szkoleniowych  we wsi Osiny i Gajewo Zabudowania , dłużej niż

          jedną dobę ,  wynosi za każdy dzień pobytu  1,80 zł. 

2. Stawka opłaty miejscowej dla emerytów i rencistów oraz dla niezorganizowanej   

          młodzieży szkolnej wynosi dziennie  0,90 zł.

                             

§ 2. Poboru opłaty miejscowej dokonuje się w drodze inkasa.

 

§ 3. Na inkasentów wyznacza się przedsiębiorców i osoby prowadzące ośrodki wypoczynkowe na terenie Gminy Nowe.

 

§ 4 . Inkasenci zobowiązani są do wpłacenia opłaty miejscowej do kasy  Urzędu Gminy w Nowem lub na jej rachunek bankowy, w terminie do dnia 15 września  za I półrocze i do 31 grudnia za drugie półrocze.

 

§ 5. Wynagrodzenie za pobór opłaty miejscowej ustala się w wysokości 20 % pobranej opłaty (tj. prowizję).

 

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowem Nr III/17/2006 z dnia 12 grudnia  2006r., w sprawie opłaty miejscowej.

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2009 r.

 

 

__________________________

1  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2005 r. Nr 143 , poz. 1199 ,   z 2006 r. Nr 220 , poz. 1601, Nr 225, poz. 1635 , Nr 245 , poz. 1775 , Nr 249 , poz. 1828, Nr 251 , poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93 , poz. 585 i Nr 116, poz. 730

2  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 ,z 2005 r. Nr 172 , poz.1441 , Nr 175 , poz.1457,z 2006r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111.                                                  

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Nr XXV/142/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie opłaty miejscowej.

 

         Maksymalna stawka opłaty miejscowej  na 2009 r. wg Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r.  (M.P. Nr 59, poz. 531) wynosi 1,86 zł.

Proponowana niewielka podwyżka opłaty miejscowej, czyli jej wzrost w granicach 0,05-0,10 zł, do kwoty 1,80zł i 0,90 zł, nie powinna zniechęcić zainteresowanych do wypoczynku w naszych miejscowościach rekreacyjno – wypoczynkowych.