Uchwała NR XXIII/134/2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

z   dnia  01  października   2008

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI / 84 / 2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 170 , poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 , poz. 1832 ) uchwala się , co następuje:

 

1. Dokonać zmian w odpowiednich paragrafach uchwały budżetowej na 2008 rok .

§ 1.Dochody budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą    21.973.852  

     ( zgodnie z załącznikiem Nr 1).

    w tym :

    * dochody majątkowe                     141.000 zł

    * dochody własne                        7.746.129 zł

    * dotacje                                    5.789.959 zł

    * subwencje                                8.296.764 zł

 

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą  23.881.852   

        ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 ) .

    w  tym :

     * wydatki bieżące                         19.999.422 zł

     * wydatki majątkowe                      2.393.800 zł

     * dotacje z budżetu                         1.488.630 zł

 

2.2. Limity wydatków na  wieloletnie programy  inwestycyjne ( 2008 – 2010 )  i zgodnie  z  załącznikiem  Nr 3

         (zadania inwestycyjne na 2008 r. załącznik  Nr  3a ) .

§3.  Deficyt  gminy wynosi                  1908.000 zł

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego .

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

Uzasadnienie

 

do  uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII / 134  / 2008 z dnia   01 października   2008  zmieniającej uchwałę RM

w Nowem Nr XVI / 84 / 2006 z dnia 13.02.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na 2008 rok .

 

Przedstawione  zmiany  dotyczą :

1. Zwiększenia  dochodów majątkowych i dochodów własnych  .

2. Zmiany w planie  wydatków .

3. Przeniesienia w planie wydatków dz. 801 i 854 .

4. Zmian w dotacjach celowych .

 

Ad. 1. Zwiększa się dochody majątkowe o 32.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości .

w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770

Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 49.000 zł z tytułu .

- pozostałe odsetki – 3.000 zł  dz. 700 rozdz. 70005 § 0920

- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000 zł dz. 756 rozdz. 75615 § 0910

- wpłaty PFRON z tytułu uzupełnienia dochodów z podatku od nieruchomości od 

   zakładów pracy chronionej  - 40.000 zł dz. 756  rozdz. § 2440

- wpływy z różnych opłat – 3.000 zł dz. 756 – rozdz. 75618 § 0690

 

Ad. 2 . Zmiany w planie dochodów zwiększające ogólnie plan o 81.000 zł spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie braków dotyczących :

a) . 6.000 zł przeznacza się na remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej we wsi Mątawy , koszt wykonania określony został na kwotę 11.000 zł .

RM uchwałą Nr XXII / 131 / 2008 dnia 27.08.2008 z rezerwy ogólnej przeznaczyła 5.000 zł na smołowanie dachu : wykonawca ze służbami referatu gospodarki komunalnej stwierdzili , że należy w pierwszej kolejności wyremontować całe pokrycie dachowe  dz. 921 rozdz. 92109 § 4300 – 6.000 zł .

 

b) w związku z konfliktami oraz awarią ujęcia wodnego w Pastwiskach gmina poniosła wydatek w kwocie 24.300 zł .

dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 – 25.000 zł

 

c) Gmina przystąpiła do adaptacji budynku poszkolnego we wsi Gajewo na mieszkanie socjalne przy udziale środków z Funduszu Dopłat BGK 30 %  , koszt wykonania 4 mieszkań to kwota zabezpieczona w budżecie 177.460 zł .

Istniejąca przy obiekcie studnia z wodą pitną jest  zbyt płytka i ilość  wody niewystarczająca w związku z tym , że gmina jest zobowiązana do dostarczania wody pitnej mieszkańcom zaadoptowanego budynku ( 7 mieszkań ) koszt wybicia studni z przyłączem określono na kwotę 50.000 zł

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4270 – 50.000 zł .

 

Ad. 13. Na wniosek SAPO dokonano przeniesień w planie wydatków , wykorzystując oszczędności na wynagrodzeniach przeznacza się środki na zakup kserokopiarek .

 

Ad. 3. Wprowadza się dotacje celową na zadania własne gminy w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 w kwocie 14.640 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III Szkoły podstawowej .

Wydatki dz. 854 – 85415 – 4210 kwota 14.640 zł .

 

                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                             mgr Marek Słomiński