UCHWAŁA NR XXI/119/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 czerwca 2008r

 

w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowem.

 

Na podstawie pkt. 4 i pkt. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, z 2006r Nr 18, poz. 262) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży lub oddać w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w jednostce ewidencyjnej Nowe - Miasto,          w obrębie ewidencyjnym Nowe, oznaczone nr działek:

- 365/8 o pow. 0,0650ha,

- 365/9 o pow. 0,0634ha,

- 365/13 o pow. 0,0615ha,

- 365/14 o pow. 0,1023ha,

- 365/15 o pow. 0,0599ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                             mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowem.

 

Decyzją Burmistrza Nowego z dnia 9 kwietnia 2008r zatwierdzono projekt podziału nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr kw 37917 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Nowe, przewidujący podział działki nr 365/7 o pow. 0,8859ha położonej w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki, jednostka ewidencyjna Nowe – Miasto, obręb ewidencyjny Nowe, na działki :

-          nr 365/8 o pow. 0,0650ha,

-          nr 365/9 o pow. 0,0634ha,

-          nr 365/10 o pow. 0,0641ha,

-          nr 365/11 o pow. 0,0607ha,

-          nr 365/12 o pow. 0,0468ha,

-          nr 365/13 o pow. 0,0615ha,

-          nr 365/14 o pow. 0,1023ha,

-          nr 365/15 o pow. 0,0599ha,

-          nr 365/16 o pow. 0,3622ha.

Przeprowadzony podział nieruchomości jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, który został zatwierdzony uchwałą  nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo - zachodniej części miasta Nowe, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75  poz. 1148 z dnia

13 sierpnia 2003r.

W wyniku podziału uzyskano siedem działek przeznaczonych pod cele budownictwa mieszkaniowego oraz dwie pod drogi.

Działki nr 365/8, 365/9, 365/13, 365/14 i 365/15 położone są w jednostce bilansowej 47MN/MW, działki nr 365/10 i 365/11 położone są w jednostce bilansowej 48MN-U, działka  nr 365/16 położona jest w jednostce bilansowej 12KDD, a działka nr 365/12 położona jest  w jednostce bilansowej 13KDD.

 

§34 powoływanej uchwały stanowi, że:

„Ustalenia szczegółowe dla terenu 47MN/MW

1. Teren 47MN/MW przeznacza się pod funkcję:

1) mieszkaniową jednorodzinną o wysokiej intensywności zabudowy,

2) mieszkaniową wielorodzinną.

2. Wymienione w ust.1 funkcje mogą występować samodzielnie lub łącznie.

3. Dopuszcza się funkcję usług wyłącznie wbudowanych lub dobudowanych o ograniczonej dostępności i niewielkiej rotacji klientów.

4. W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się budownictwo zarówno wolnostojące jak i szeregowe o wysokości nie przekraczającej 2 kondygnacji.

5. W przypadku zabudowy wielorodzinnej ogranicza się jej wysokość do maksimum  3 kondygnacji, w tym poddasza mieszkalnego.

6. Ustala się obowiązek stosowania dachów wysokich o pokryciu ceramicznym lub jego imitacji.

7. Realizację nowych inwestycji uzależnia się od akceptacji koncepcji architektoniczno -urbanistycznej, przyjętych wielkości i form zabudowy mieszkaniowej.

8. Dopuszcza się lokalizację nowych inwestycji przy wewnętrznych granicach nieruchomości.

9. Dla zabudowy jednorodzinnej wprowadza się nakaz parkowania na terenie własnej nieruchomości.
10. Dla zabudowy wielorodzinnej wprowadza się nakaz wyznaczenia miejsc parkingowych w terenie w ilości 1 miejsce na 1 mieszkanie.

11. Przeznacza się minimum 15% terenu pod zieleń.”

 

§35 powoływanej uchwały stanowi, że:

Ustalenia szczegółowe dla terenu 48MN-U

1. Teren 48MN-U przeznacza się pod funkcję:

1) podstawową - mieszkaniową jednorodzinną o wysokiej intensywności zabudowy,

2) towarzyszącą – usługową o ograniczonej dostępności.

2. Adaptuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem przekształceń i rozbudowy oraz wymiany zabudowań substandardowych, zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania.

3. Ustala się obowiązek stosowania dachów wysokich o pokryciu ceramicznym lub jego imitacji.

4. Ogranicza się wysokość zabudowy do maksimum 3 kondygnacji, w tym poddasza mieszkalnego.

5. Dopuszcza się wtórne podziały geodezyjne pod warunkiem wydzielenia drogi w terenie 13KDD.
6. Przeznacza się minimum 15% terenu pod zieleń.”

 

§19 powoływanej uchwały stanowi, że:

Ustalenia szczegółowe dla terenów

11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 16KDD, 17 KK/KDD, 18KDD, 19KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KDD

1. Tereny 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 18KDD, 19KDD, 21KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KDD, przeznacza się pod funkcję komunikacyjną – istniejące i projektowane drogi dojazdowe z adaptacją i rozbudową układu do normatywnych parametrów użytkowych.

2. W południowo-wschodniej części terenu 12KDD (przed skrzyżowaniem z ul. Komierowskiego w terenie 6KDL) dopuszcza się realizację parkingów ogólnodostępnych.

3. Teren 21KDD przeznacza się pod funkcję komunikacyjną – adaptowaną drogę dojazdową

o ograniczonych parametrach użytkowych.

4. W przypadku, gdy teren lub jego części staną się zbędne dla potrzeb komunikacji kolejowej teren 17KK/KDD przeznacza się pod funkcję komunikacyjną – wspomagającą drogę dojazdową  o normatywnych parametrach użytkowych.

5. W terenie 19KDD istniejący substandardowy budynek mieszkalny docelowo do likwidacji.

6. W terenie 20KDD istniejące obiekty i place docelowo do likwidacji, przy czym obiekt przy skrzyżowaniu z ul.Dworcową należy zainwentaryzować przed decyzją o rozbiórce.

7. Adaptuje się układ dróg dojazdowych w terenach funkcjonalnych brutto i nie wyznaczonych rysunkiem planu, a w przypadku remontów nawierzchni dopuszcza się realizację pieszojezdni.

8. Ponadto obowiązują ustalenia zawarte odpowiednio w rozdziałach 3, 4 i 5 działu II.

 

            W związku z protestami mieszkańców sąsiednich nieruchomości i istniejącym sposobem użytkowania nowopowstałych działek nr 365/10 i 365/11, polegającym  na ich rolniczym wykorzystaniu, na dzień dzisiejszy postanawia się wymienionych działek nie przeznaczać do zbycia.

Nabywca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, najprawdopodobniej ustnego.

W związku z wysokimi cenami nieruchomości pożądane jest stworzenie możliwości oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. W przypadku braku zainteresowania zakupem prawa własności, organ wykonawczy będzie mógł ustanowić na nich prawo użytkowania wieczystego, które jest rozwiązaniem tańszym, przez co cieszy się większym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w jednostce ewidencyjnej Nowe - Miasto, w obrębie ewidencyjnym Nowe, oznaczonych nr działek 365/8, 365/9, 365/13, 365/14  i 365/15.

 

 

                                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                                             mgr Marek Słomiński