UCHWAŁA  Nr XVI/87/2008 r.

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 13 lutego 2008 roku

 

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe.

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późn. zm. [1]), w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Nowem uchwala się, co następuje:

 

        § 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach  i placówkach prowadzonych przez Gminę Nowe , zwany dalej regulaminem, który określa:

1)      wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2)      szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

3)      wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze;

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i dyrektorom szkół i placówek.

       § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą  od 1 stycznia 2008 roku  i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 roku. 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 roku, Nr 170, poz. 1218,  Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369.

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/87/2008 z dnia  13 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe.

 

Przedstawiony projekt Uchwały jest konsekwencją zapisów znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela zawierającą delegację dla organu prowadzącego do określenia corocznie w drodze regulaminu wysokości stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

Przedstawione w Regulaminie  rozwiązania spełniają wymogi określone w art. 30 ust 3 i 4 ustawy, wyznaczające poziom średniego wynagrodzenia nauczycieli według poszczególnych stopni awansu zawodowego. 

Zasady, ustalenia oraz wysokość stawek poszczególnych dodatków określone w Regulaminie były zgodne z zapisami ustawy o związkach zawodowych - przedmiotem uzgodnień  z organizacją związkową działająca w oświacie.

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

 

 

                                                                                                              Załącznik do uchwały

Nr XVI/87/2008

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 13 lutego 2008 r.

 

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2008

Podstawa prawna:

1.       Na podstawie art. 30 ust. 6 art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674; Nr170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz 95; Nr 80, poz 542  i Nr 102, poz.689).   

2.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.  Nr 22, poz. 181 z 2006 roku Nr 43, poz. 293 i Nr 56, poz. 372).

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

§ 1.  Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz  szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

2) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw,

4) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Nowe,

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ),

2)      rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

3)      31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 22 poz. 181 z późniejszymi zmianami).

4)      szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowe,

5)      nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3),

6)      klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7)      uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

8)      tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6 i 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela.

2.    Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.

3.    Dodatek przysługuje:

1)      począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)      za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

4.    Dodatek przysługuje:

1)      za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

2)      za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

§ 4. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 5 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

 

 § 5.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1)      uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności:

a)      osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów                               i sprawdzianów,

b)      osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a w szczególności:

a)      skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

b)      skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom  i uzależnieniom,

c)       aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami  i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

3) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:

a)      inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b)      udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c)       opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole, 

d)      inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w  tym uwzględniających potrzeby uczniów,  

e)      skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

5) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:

a)      systematyczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań,

b)      podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)       wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)      dbałość o estetykę wykorzystywanych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)        rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g)      przestrzeganie dyscypliny pracy;

2. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora są:

1)      stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej szkoły poprzez:

a)      właściwe organizowanie rady pedagogicznej,

b)      zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu   zawodowego nauczycieli,

c)       stwarzanie warunków do wprowadzania innowacji pedagogicznych,

d)      zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach,

e)      właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

2)    racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

3)    współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, aktywizacja uczniów do udziału w imprezach publicznych,

4)    stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;

5)    dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia,

6)    znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa pracy,

7)    prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary),

8)    wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji,

9)    terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 30% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego. Kwotę przyznanego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy w roku, na okres 6 miesięcy. W szczególnych przypadkach możliwe jest przyznanie dodatku motywacyjnego na okres krótszy.)

6.  Środki, o których mowa w ust. 3 oblicza się  na podstawie wskaźnika procentowego w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra i  przygotowaniem pedagogicznym w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne. Dodatek nie stanowi podstawy do  zwiększenia stawki wynagrodzenia zasadniczego.

7. Dodatek motywacyjny, o którym mowa w § 4 może być przyznany po spełnieniu co najmniej dwóch

    z warunków wyszczególnionych w § 5 ust. 1 .

 

Rozdział 4

Dodatek funkcyjny

§ 6.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym  powierzono wychowawstwo klasy,  opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.

2Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, uwzględniając:

1)      wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,

2)      złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

3)      liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4)      wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3.    Organ prowadzący oraz odpowiednio dyrektor ustalają wysokość dodatku funkcyjnegow odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego, nauczyciela mianowanego z tytułem magistra  z przygotowaniem pedagogicznym (przyznany dodatek zaokrągla się do pełnych złotych)  w wysokości:

 

Lp.

Typ  placówki

Stanowisko

Liczba oddziałów

Wysokość dodatków

1

Przedszkole

dyrektor

do 10

od 30 % do 45 %

 

2

Szkoły podstawowe     i gimnazjum

 

dyrektor

do 10

od 30 % do 45 %

 

od 11 do 20

od 30 % do 60 %

 

od 21 do 30

od 30 % do 65 %

 

z-ca dyrektora

 

 

do 50 % dodatku dyrektora       

szkoły

 

 

4.    Nauczycielom, którym powierzono funkcję opiekuna stażu, wychowawcy klasy ustala się miesięczne stawki dodatku funkcyjnego według poniższej tabeli:

 

Lp.

Forma organizacyjna

Stanowisko/funkcja

Kwota w złotych

1

2

3

4

 

1.

 

Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola

i oddziały „O”

 

Opiekun stażu

 

 55,00

 

Wychowawca klasy

 

 50,00

 

 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 2 i 3, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 

7. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w ust 1 i 2 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

8. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,                             w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

9. Dodatki funkcyjne wypłaca się co miesiąc z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział 5

Dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych dla zdrowia warunkach, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 10 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do wykonujących pracę w trudnych dla zdrowia warunkach zalicza się nauczycieli:

1)                  prowadzących zajęcia dydaktyczne w  szkołach (w klasach ) przysposabiających do pracy zawodowej,

2)      prowadzących zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,

3)      prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,

4)      prowadzących zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych.

3. Dodatek za trudne warunki pracy, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4.    Nauczycielom wykonującym pracę w uciążliwych dla zdrowia warunkach, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 10 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Do wykonujących pracę w uciążliwych dla zdrowia warunkach zalicza się nauczycieli:

a)      pracujących z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy,

b)      prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu.

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel,  któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w warunkach trudnych albo uciążliwych  dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych  dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony

     w niepełnym wymiarze godzin.

7.       Dodatki, za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się z dołu

 

Rozdział 6

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 8. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca  w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się  w warunkach trudnych, uciążliwych  dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć nauczania indywidualnego, zespołów wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej i kółek zainteresowań, z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony  o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Przydzielone godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn niezależnych od siebie, a w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów;

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy;

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień;

4) rekolekcjami;

5) dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, traktuje się jako faktycznie przepracowane.

7. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej traktuje się jako godziny przepracowane.

 

§ 9.1. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

2.     Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

 

 

Rozdział 7

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 10. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza  Gminy,

2)    80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

 

§ 11. 1. Nagroda, o której mowa w § 10, może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole  co najmniej roku, który posiada dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następujących kryteriów:

1)      w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a)      osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b)      podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c)       osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych)  lub III stopnia (centralnych), ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespołów uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

d)      posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e)      przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f)        prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach  i spotkaniach,

g)      organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h)      prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci

i młodzieży, osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;  

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a)      zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b)      prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c)       organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania

 i usuwania przejawów patologii społecznej i  niedostosowania społecznego dzieci

 i młodzieży,

d)      organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a)      udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b)      udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę  w zawodzie nauczyciela.

2. Wnioski o nagrodę Burmistrza Gminy lub dyrektora szkoły mogą składać:

1)      organy szkoły,

2)      organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

3)      organ prowadzący,

4)      organizacje związkowe.

3. Wnioski o nagrodę Burmistrza Gminy składa się w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowem, a o nagrodę dyrektora w szkole.

4. Nagrody mogą być przyznawane także z inicjatywy Burmistrza Gminy lub dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 2, należy składać do dnia 3 września każdego roku  i winny one zawierać:

1)      imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu wcześniej nagrody i odznaczenia,

2)      szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody,

3)      opinię zakładowej organizacji związkowej, do której kandydat należy.

 

§ 12.1. Nagrody, o których mowa w § 10, przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy, albo dyrektor szkoły, może przyznać nagrodę w innym czasie według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

2. Wysokość nagrody Burmistrza Gminy nie może być wyższa niż 250 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.

3.    Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

 

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 13. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie Uchwały Rady Miasta.

§ 14. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa pracy w szczególności Karty Nauczyciela.

 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński