ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

   Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów

i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

Rozgraniczenia nieruchomości na terenie gminy Nowe dokonuje Burmistrz Nowego (w wypadkach określonych w ustawie Sąd Rejonowy w Świeciu) z urzędu lub na wniosek strony. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli brak jest wniosku strony,

a potrzeby gospodarki narodowej  lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.

Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez Burmistrza Nowego biorąc pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku braku danych, o których mowa, lub gdy dane te są niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody.

Na podstawie protokołu granicznego sporządzonego przez geodetę Burmistrz Nowego wydaje decyzję

o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji

w sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Świeciu.

Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje Burmistrzowi Nowego. Burmistrz Nowego umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu

w Świeciu. Sądy rozpatrują sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.

Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości złożony przez właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości (jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności/współużytkowania wieczystego, wniosek podpisują wszyscy uprawnieni). We wniosku należy:

a) wskazać oznaczenie własnej nieruchomości w katastrze nieruchomości oraz numer księgi wieczystej,

    w której jest ona zapisana,

b) wskazać oznaczenie w katastrze nieruchomości sąsiednich rozgraniczanych nieruchomości, numery ksiąg 

    wieczystych, w których są one zapisane, wszystkich właścicieli lub użytkowników wieczystych tych

    nieruchomości oraz ich adresy,

c) wskazać geodetę wybranego do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic, numer uprawnień

     oraz adres,

d) uzyskać zgodę geodety na wykonanie prac.

 

- Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (do nieruchomości wnioskodawcy).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru – jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna.

- Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Wzór wniosku do pobrania.

 

OPŁATY

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo

           jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Nowem lub bezgotówkowej za pośrednictwem banku lub poczty na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowem w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy w Nowem.

 

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – specjalista ds. gospodarki gruntami.

 

POSTĘPOWANIE

- Wszczęcie – wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, upoważnienie geodety do  

  podjęcia czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic.

- Rozstrzygnięcie – wydanie:

     a) decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli ustalenie granicy nastąpiło na podstawie zebranych

   dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, lub,

b) decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, lub,

c) decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia

   sądowi, jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma

   podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.

 

TERMIN ODPOWIEDZI

Do 14 dni - od daty dostarczenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów na wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego (sprawy szczególnie skomplikowane do 30 dni).

 

Do 1 miesiąca - od daty dostarczenia dokumentacji (przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) z czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości wykonanej przez upoważnionego geodetę (sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

- Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.

- Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w

  Świeciu. Żądanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

- Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje

  stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Odwołanie

  wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

- Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia

  sądowi, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od dnia jej

  doręczenia.

UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje upoważniony przez Burmistrza Nowego geodeta na koszt

  wnioskodawcy.

- Dokumentami stwierdzającymi stan prawny nieruchomości są: odpisy z ksiąg wieczystych lub odpisy

  dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów, wypisy aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia

  sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne.

- W przypadku składania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać

  poświadczone za ich zgodność z oryginałem przez pracownika merytorycznego tutejszego Urzędu.

 

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn.

  zm.).

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

  z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. Nr 45 poz. 453).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071

  z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).