<>

 

Udzielanie informacji publicznej

 

Organy władzy  publicznej  oraz  osoby  prawne  samorządu terytorialnego  mają  obowiązek  udostępniania  informacji  dotyczących spraw publicznych na podstawie ustawy z dnia 6 września  2001  roku  o dostępie do informacji  publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764).

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

- swobodny wstęp na posiedzenie organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,

- udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

- wyłożenie lub wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym lub poprzez terminale informacyjne.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 roku  Nr poz. 1764 ).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Wniosek

 

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy, pokój nr 26, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 5

 

Opłaty

Brak

 

Sposób i termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Gminy w Nowem.