KOMUNIKAT DLA PRZEDSIEBIORCÓW

Zgodnie z art. 61 ust. 1  i 2  ustawy z dnia 25  września 2015 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 roku poz. 1893), w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 roku) – wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

 

 

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

 

 Aby zgłosić rozpoczęcie, zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności  gospodarczej należy zalogować się ma stronie www.ceidg.gov.pl i

elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. 

W przypadku braku certyfikatu lub profilu zaufanego  można zgłosić się do dowolnego urzędu gminy celem dokonania rejestracji działalności gospodarczej , zmiany zapisów, zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania działalności na druku wniosku CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 złożony w formie papierowej pracownik przekształca w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG.

Można również zarejestrować działalność gospodarczą przez telefon. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje niezbędne dane do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po rozmowie interesant otrzyma sms z numerem wniosku, z którym udaje się do dowolnego urzędu gminy, gdzie wniosek jest drukowany i podpisany przez wnioskodawcę

 

 

 

Rodzaje dzialności gospodaczej wg. PKD2007 dostępne są na stronie:   Polska Klasyfikacja Działalności

 

Lista kodów PKD zawierająca informacje o powiązaniach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych