ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia (załącznik 1).

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży

   napojów alkoholowych.

3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży

    będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzja właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą spełnienie

    warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy w Nowem, plac św. Rocha 5 86-170 Nowe, pokój nr 34 (II piętro), Biuro Obsługi Interesanta (parter), telefon 523327219, email: kryzys @gminanowe.pl

 

Sposób załatwienia

 

Organ zezwalający – Burmistrz Nowego.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ma formę decyzji i wydawane jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych w terminie 30 dni od złożenia wniosku:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;

b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

c) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wydanie decyzji następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowem o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Nowem.

 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

   (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

2.Uchwała Rady Miejskiej w Nowem Nr XXXI/209/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad

   usytuowania na terenie Gminy Nowe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3. Uchwała Nr XXXIV/238/2001 r. Rady Miejskiej w Nowem z dnia 7 listopada 2001 r.
     w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) dla terenu miasta i gminy Nowe.

4. Ustawa z dnia 16.06.10960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r poz. 267).

 

Tryb odwoławczy

 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego.

 

Informacje dodatkowe

 

Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne)

 i poza miejscem sprzedaży (sklepy).

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.

 

Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:

1. Posiadanie zezwolenia.

2. Wniesienie opłaty na rachunek gminy Nowe, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

    - 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo;

    - 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18 % alkoholu
      (z wyjątkiem piwa);

   - 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

   Opłaty te dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie.

   Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholi w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia  do dnia

   31 stycznia pisemnego oświadczenia (załącznik 2) o wartości  sprzedaży poszczególnych rodzajów

   napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

   Przedsiębiorcy, których roczna sprzedaż poszczególnych  rodzajów  napojów alkoholowych

   przekroczyła wartość:

      37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zaw.  do 4,5 % oraz  piwo wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej

                            wartości sprzedaży tych napojów;

      37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu
                         (z wyjątkiem piwa) wynosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

                           w roku poprzednim

        

      77.000,00 zł dla  napojów  alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wynosi w wysokości

                            2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 


   Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości 

   w/w wnoszą opłatę podstawową  tj. 525,00 zł,  525,00 zł,  2100,00 zł.

   Opłata wnoszona jest na rachunek gminy Nowe w  każdym roku  kalendarzowym objętym

   zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku

    kalendarzowego.

3. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie

    zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

4. W terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku kalendarzowego objętego

    zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych

    odpowiedniego zaświadczenia.

5. Posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży.

6. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę

    w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

7. Zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych

    zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

8. Prowadzenie sprzedaży w punkcie spełniającym wymogi określone przez Radę Miejską w Nowem.

9. Przestrzeganie innych zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, określonych przepisami

    prawa.

 

Jednorazowe zezwolenia

 

1. Wydawane są na wniosek (załącznik nr 3)

2. Wydawane są na okres do 2 dni przedsiębiorcom, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów

    alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

3. Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy Nowe przez wydaniem

    zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń .

4. Procedura i tryb wydawania zezwolenia - tak jak w przypadku stałych zezwoleń na sprzedaż napojów

   alkoholowych.