ZWOLNIENIE Z PODATKU ROLNEGO  Z TYTUŁU ZAPRZESTANIA PRODUKCJI  ROLNEJ

 

PODSTAWA PRAWNA

1.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,poz. 613)

2.      Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)

3.      Uchwała Rady Miejskiej w Nowem  Nr XV/65/92 z dnia 12 lutego 1992r. w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów częściowo wyłączonych z produkcji rolnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek kierowany do Burmistrza Nowego   o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej , z oznaczeniem powierzchni gruntu, numeru działek, klas bonitacji gleb, które mają być wyłączone z użytkowania oraz okresu wyłączenia z produkcji rolnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Nowem- biuro obsługi interesanta lub pokój nr 31, tel. 52 33 37 240, 52 33 37 220

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wydanie decyzji administracyjnej , bez  zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych  nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie  14 dni od dnia otrzymania decyzji.

                                                               OPŁATY

Brak opłat

INNE INFORMACJE

Zwolnienie dotyczy gospodarstw rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej , z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego , lecz nie więcej niż