ULGA INWESTYCYJNA

 

PODSTAWA PRAWNA

1.      Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.).

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

3.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de mini mis lub pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.  Nr 254,poz.1704).

WYMAGANE DOKUMENTY

1) wniosek skierowany do Burmistrza Nowego o udzielenie  ulgi inwestycyjnej,

2) zestawienie rachunków,

3) oryginały lub uwierzytelnione kopie rachunków na nakłady inwestycyjne,

4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż

   pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie .

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Urząd Gminy w Nowem  - biuro obsługi interesanta lub pokój nr 31, Tel. 52 33 37 220, 52 33 37 240

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

Wydanie decyzji administracyjnej , bez zbędnej zwłoki , jednak nie później  niż w ciągu miesiąca , a w sprawach szczególnie skomplikowanych , nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W trakcie postępowania dowodowego przeprowadzenie oględzin inwestycji.

         

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

OPŁATY

 

Brak opłat.

                                                      

INNE INFORMACJE

     Ulga inwestycyjna  przysługuje z tytułu poniesionych wydatków na :

1)      Budowę lub modernizację budynków inwentarskich  służących do chowu ,hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska

2)      Zakup i zainstalowanie :

- deszczowni

- urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę

- urządzeń do wykorzystywania  na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii

Ulga jest przyznawana po zakończeniu inwestycji i wynosi 25% wartości udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych . Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.